Trwa ładowanie...
d1m5tz6

KLON S.A. - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. (9/2015) - EBI

KLON S.A. - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. (9/2015)

Share
d1m5tz6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki KLON S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 kwietnia 2015r. punktu 6g) "Zmiana Statutu Spółki" oraz 6h) "Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statut Spółki", przekazuje w załączniku treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany. Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie § 8 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: ?§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na: a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja; b) 18.450.000 akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 00000001 do 18450000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja; c) 980.000 akcji na okaziciela serii
C, oznaczonych numerami od 000001 do 980000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.? oraz wykreślenia § 8 ust. dotychczasowych ust. 2 i 3 w brzmieniu: ?2. Akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie stanowiło 3 000 000 (słownie: trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 3. Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 1 tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia z wyjątkiem nabycia ich każdorazowo i pod dowolnym tytułem prawnym przez Elżbietę Łopuszyńską, Michała Łopuszyńskiego oraz Jana Łopuszyńskiego.? Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ProponowanatrescStatutuKLONSApozmianach2004_2015-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Tresc_dotychczasobowiazujacychorazproponowanychzmian_Statutu-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m5tz6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Łopuszyński Prezes Zarządu
Adam Koneczny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m5tz6

Podziel się opinią

Share
d1m5tz6
d1m5tz6