Trwa ładowanie...
deyqvi2

KNF zawiesiła działalność Wielkopolska SKOK i wystąpiła z wnioskiem o upadłość

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolska SKOK) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy, podała Komisja. 

Share
deyqvi2

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Z ustaleń zarządcy komisarycznego, ustanowionego 18 maja ub. roku wynika, że Wielkopolska SKOK posiadała na dzień 17 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 62,59 mln zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 18,68%, co oznacza głęboką niewypłacalność, podkreśliła Komisja.

KNF podała, że w związku z tym iż Kasa Krajowa w listopadzie ub. roku odmówiła udzielenia pomocy stabilizacyjnej w formie objęcia udziałów, Komisja - realizując normę kompetencyjną wynikającą z ustawy o SKOK, w celu wyjaśnienia możliwości podjęcia dalszych działań restrukturyzacyjnych Wielkopolskiej SKOK - wszczęła postępowanie administracyjne w celu zbadania możliwości jej przejęcia przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub możliwości przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań Wielkopolskiej SKOK.

deyqvi2

Jednak 10 stycznia 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Wielkopolskiej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i jednogłośnie zdecydowała o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w tym przedmiocie.

W odpowiedzi na ogłoszenie KNF skierowane do banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK (zgłoszenia KNF przyjmowała do 24 stycznia br), nie zgłosił się też żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia Wielkopolskiej SKOK.

"Wyczerpane zostały zatem możliwe do zastosowania przez KNF formy restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK" - czytamy dalej.

W piśmie z 31 stycznia br. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do którego KNF skierowała informację nt. zagrożenia upadłością Wielkopolska SKOK poinformował, że w jego ocenie, nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

deyqvi2

"W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji - z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK - jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - czytamy także w komunikacie.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Według sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 r., Wielkopolska SKOK posiadała fundusze własne w wysokości (-) 68,58 mln zł i wykazywała bieżący wynik finansowy w wysokości (-) 71,04 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16,04 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 89,79 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301,74 mln zł.

(ISBnews)

deyqvi2

Podziel się opinią

Share
deyqvi2
deyqvi2