Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

KOFOLA - Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany sta...

KOFOLA - Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu (19/2013)
Share
d3irv0s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOFOLA SA z siedzibą w Kutnie ("Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 21.10.2013 roku informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego KOFOL SA z kwoty 26.172.602 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa złote) do kwoty 26.170.003 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy złote) tj. o kwotę 2.599 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Obniżenie kapitału zostało dokonane poprzez umorzenie 2.599 (słownie: dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty każda i łącznej wartości nominalnej 2.599 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA SA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki
wynoszący 26.170.003,00 PLN, dzieli się na 26.170.003 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. Jednej akcji odpowiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu KOFOLA SA, co daje łącznie 26.170.003 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, iż w związku z dokonaniem przez Sąd wpisu obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowana została również zmiana § 6 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowa treść: "1.Kapitał zakładowy wynosi 26.172.602 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote) i dzieli się na 26.172.602 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwie) akcje o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f)
13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G." została zastąpiona treścią poniższą: "1.Kapitał zakładowy wynosi 26.170.003,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy złote) i dzieli się na 26.170.003 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy) akcje o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 445.081 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G." Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany § 6 Statutu zarejestrowanej przez Sąd stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut KOFOLA SA 20131015.pdf | tekst jednolity statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOFOLA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wschodnia 5
(ulica) (numer)
022 338 18 18 022 338 18 28
(telefon) (fax)
rikofola@kofola.pl www.kofola.pl
(e-mail) (www)
527-00-08-818 012771739
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Zbigniew Kozik Dyrektor Działu Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s