Trwa ładowanie...
d3w54ik
espi
13-11-2012 07:30

KOGENERA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

KOGENERA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

Share
d3w54ik
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2012 i 01.01-30.09.2011 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 715 443 692 915 170 555 171 458
Przychody z tytułu rekompensat KDT 11 213 7 506 2 673 1 857
Zysk na działalności operacyjnej 66 555 95 197 15 866 23 556
Zysk przed opodatkowaniem 56 451 84 278 13 457 20 854
Zysk netto na działalności kontynuowanej 42 829 61 554 10 210 15 231
Strata na działalności zaniechanej (1 167) (6 289) (278) (1 556)
Zysk netto 41 662 55 265 9 932 13 675
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 40 735 56 208 9 711 13 908
Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 927 (943) 221 (233)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł / EUR) 2,73 3,77 0,65 0,93
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2012 i 01.01-30.09.2011
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 232 833 185 139 55 505 45 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 421) (105 492) (18 456) (26 103)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (245 759) (104 814) (58 587) (25 936)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2012 i 31.12.2011 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 1 390 835 1 385 872 338 090 313 773
Aktywa obrotowe 271 424 454 167 65 979 102 828
Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 39 142 - 8 862
Aktywa razem 1 662 259 1 879 181 404 069 425 463
Zobowiązania długoterminowe 256 862 361 741 62 439 81 901
Zobowiązania krótkoterminowe 336 796 414 274 81 870 93 796
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - 9 641 - 2 183
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 063 913 1 089 139 258 620 246 590
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 4 688 4 386 1 140 993
Kapitał własny razem 1 068 601 1 093 525 259 760 247 583
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 71,72 73,39 17,43 16,62
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2012 i 01.01-30.09.2011
Przychody ze sprzedaży 399 654 407 088 95 274 100 732
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (9 925) 27 989 (2 366) 6 926
Zysk przed opodatkowaniem 46 529 76 518 11 092 18 934
Zysk netto 45 778 68 637 10 913 16 984
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2012 i 01.01-30.09.2011
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 340 73 348 21 298 18 150
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 060 (35 927) 1 683 (8 890)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 456) (49 600) (23 709) (12 273)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2012 i 31.12.2011
Aktywa trwałe 1 087 931 1 080 294 264 459 244 588
Aktywa obrotowe 210 778 266 176 51 237 60 263
Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 21 290 - 4 820
Aktywa razem 1 298 709 1 367 760 315 696 309 671
Zobowiązania długoterminowe 118 858 129 908 28 893 29 411
Zobowiązania krótkoterminowe 268 243 306 313 65 206 69 352
Kapitał własny 911 608 931 539 221 597 210 908
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2012 roku - 4,1138• pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2012 roku - 4,1948• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168• pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2011 roku - 4,0413
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSrIII2012GrupaKapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w54ik

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-13 | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOGENERA | | Energetyka | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 32 38 100 | | 71 3293521 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2012-11-13 Roman Traczyk Członek Zarządu
2012-11-13 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2012-11-13 Henryk Zajas Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w54ik
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3w54ik