Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodark...

KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (27/2013)
Share
d2usc8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ? umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29 października 2013 r. została zawarta umowa pożyczki na dofinansowanie zadania p.n. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metoda mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. 1. Umowa została zawarta w dniu 29 października 2013 r. 2. Stronami umowy są: a. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Fundusz"); b. Spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 3. Przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie 99 mln zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) na dofinansowanie zadania p.n. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Niniejsza pożyczka stanowi pomoc regionalną (nr programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie
środowiska XR 18/2007) i Spółka zobowiązuje się do zapewnienia użytkowania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji (SO2 oraz pyłu) do powietrza z kotłów, z których spaliny będą oczyszczane w projektowanej instalacji. Całkowity koszt zadania wyniesie 199 mln zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych), o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym 33/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 4. Kwota pożyczki zostanie przekazana w siedmiu ratach w okresie od 8 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r. Spłata pożyczki w siedmiu ratach rozpocznie się w czerwcu 2016 r. i zostanie sfinalizowana w grudniu 2019 r. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym. 5. Fundusz zastrzegł sobie prawo do bieżącego kontrolowania sposobu wykorzystania pożyczki oraz sytuacji finansowej i prawno-organizacyjnej Emitenta przy dopuszczalnym współuczestnictwie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Emitent zobowiązał się do przedłożenia Funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego w zakresie budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin. Emitent zobowiązał się również do przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego. Opóźnienie terminu wypłaty pożyczki przez Fundusz w przypadku niedysponowania przez Fundusz środkami finansowymi w ramach planu finansowego na rok kalendarzowy, w którym planowano wypłatę, nie powoduje zwłoki Funduszu w realizacji umowy i nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 6. W przypadku, gdy kwota kapitału przypadająca zgodnie z niniejszą umowa do zapłaty nie zostanie spłacona w terminie, Fundusz nalicza odsetki karne w wysokości określonej w przepisach dotyczących pobierania odsetek za zwłokę przy nieterminowym regulowaniu zobowiązań
podatkowych. 7. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz jej terminowej spłaty są: ? weksel "in blanco" bez protestu na sumę wekslową 118 800 000 zł (sto osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) wraz z dołączoną deklaracją wekslową; ? przelew wierzytelności z jednej z umów na sprzedaż energii elektrycznej; ? oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 par.1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 118 800 000 zł (sto osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) w formie aktu notarialnego. 8. Pożyczka (jej poszczególne raty) zostaną uruchomione pod warunkiem rozliczenia zgodnie z umową, w tym w szczególności przedłożenia przez Emitenta dowodów potwierdzenia realizacji zadania ze środków Funduszu i dowodów zapłaty faktur finansowanych z pożyczki. Wypłata pożyczki na warunkach umowy w przypadku dysponowania przez Fundusz środkami finansowymi w ramach planu finansowego na rok kalendarzowy, w którym planowano wypłatę. W umowie nie zastrzeżono innych warunków lub terminów. 9. Umowa została uznana za
znaczącą, gdyż jej wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
d2usc8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2013-10-29 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b