Trwa ładowanie...
d1x9lpw
d1x9lpw
espi

KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa spedycyjna (35/2014)

KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa spedycyjna (35/2014)
Share
d1x9lpw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ? umowa spedycyjna | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. została zawarta umowa na przewóz i spedycję węgla. 1. Umowa została zawarta w dniu 17 listopada 2014 r. 2. Stronami umowy są: a) Spółka OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, b) Spółka EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, c) Spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 3. Przedmiotem umowy jest przewóz i spedycja węgla dla KOGENERACJI S.A. (do nabrzeża EC Wrocław lub do stacji kolejowej Wrocław Nadodrze). 4. Umowa obowiązuje w okresie 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. 5. Wartość umowy w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2018 r. wynosi około 123 mln zł. 6. W umowie nie zawarto postanowień określających wysokość kar umownych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Umowy Wieloletniej, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zgodnie z postanowieniami Umowy
Wieloletniej, naruszenie klauzuli wyłączności przez EDF Paliwa Sp. z o.o. lub KOGENERACJĘ S.A. uprawnia OT Logistics S.A. do obciążenia EDF Paliwa Sp. z o.o. karą umowną nie wyższą niż 10% wynagrodzenia, którego OT Logistics S.A. nie otrzymał w związku z niewykonaniem przewozów węgla w wielkościach określonych umowami. Analogiczne uprawnienie nie przysługuje OT Logistics S.A. wobec KOGENERACJI S.A. 7. Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminów. 8. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż łączna jej wartość określona dla całego okresu obowiązywania umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Zgodnie par. 2 ust. 2 i par. 9 pkt 8 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła pakiet umów z OT Logistics S.A.: 1. Umowa Ramowa z dnia 20 grudnia 2013 r. zawarta pomiędzy EDF Paliwa Sp. z o.o. działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz KOGENERACJI S.A. a OT Logistics S.A. jako liderem konsorcjum, 2. W wykonaniu ww. Umowy Ramowej zostały ponadto
zawarte: a) Umowa Realizacyjna 1 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Ramowej pomiędzy EDF Paliwa Sp. z o.o. a OT Logistics S.A. ? umowa na przewóz węgla kamiennego do EC Czechnica, na podstawie której na rzecz KOGENERACJI S.A. spółka EDF Paliwa Sp. z o.o. świadczy usługi określone w tej umowie; b) Umowa Realizacyjna 2 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Ramowej pomiędzy Spółką a OT Logistics S.A. jako liderem konsorcjum - umowa na obsługę bocznicy kolejowej oraz wykonywanie prac manewrowych na bocznicy, które łącznie z umową znaczącą opisaną powyżej mają wartość 147 mln zł. Zgodnie z par. 9 pkt 8 Rozporządzenia Zarząd Spółki przekazał powyżej szczegółowe informacje dotyczące umowy o największej wartości. Spółka informuje, iż współpracuje ze spółką OT Logistics S.A. w zakresie przewozu i spedycji węgla kamiennego na podstawie umowy wieloletniej, o której Emitent informował w prospekcie emisyjnym (s. 70 Dokumentu Rejestracyjnego). Umowa Wieloletnia obejmuje przewóz i spedycję węgla kamiennego w ramach transportu
kolejowo-wodnego lub kolejowego i obowiązuje do końca czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe warunki i wielkości przewozu i spedycji węgla na poszczególne lata obowiązywania umowy określane są w zawieranych corocznie umowach szczegółowych. Zawarcie niniejszych umów ma na celu rozszerzenie zakresu współpracy. Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3) i par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
d1x9lpw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2014-11-17 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9lpw

Podziel się opinią

Share
d1x9lpw
d1x9lpw