Trwa ładowanie...
d1jdpor
espi

KOMFORT-KLIMA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komfort Klima S.A. na dz...

KOMFORT-KLIMA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komfort Klima S.A. na dzień 4 grudnia 2012 roku (12/2012)
Share
d1jdpor

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMFORT-KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komfort Klima S.A. na dzień 4 grudnia 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Komfort Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 235, 53-234 Wrocław KRS: 0000309723 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się dnia 4 grudnia 2012 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 18 listopada 2012 roku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. Proponowane zmiany Statutu Spółki: §2 o brzmieniu: "1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "Komfort-Klima" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu "Komfort-Klima" S.A., w także wyróżniającego ją znaku graficznego." Proponowane nowe brzmienie: "1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "__" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu "__" S.A.,
a także wyróżniającego ją znaku graficznego." §8 pkt 1 o brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.598.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 15.980.000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: - 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 9120000 - 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 000001 do 480000 - 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od C0000001 do C1000000 - 5.380.000 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja oznaczonych numerami od D0000001 do D5380000." Proponowane nowe brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.598.000,00 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 35.980.000 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: - 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 9120000 - 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 000001 do 480000 - 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od C0000001 do C1000000 - 5.380.000 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od D0000001 do D5380000 - nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od E 00000001 do E 20000000." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu zwołania NWZ. | | | | | | | | | |
| | OgłoszeniezwołanieNWZ_KK.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ_KK.pdf | Projekty uchwał na NWZ. | | | | | | | | | |
| | Wzór pełnomocnictwa NWZ KK.pdf | Wzór pełnomocnictwa na NWZ. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMFORT-KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMFORT-KLIMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-234 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grabiszyńska 235
(ulica) (numer)
(71) 79 57 076 (71) 79 57 076
(telefon) (fax)
komfort@komfort-klima.pl www.komfort-klima.pl
(e-mail) (www)
899-263-86-77 020739333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Robert Kopeć Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdpor

Podziel się opinią

Share
d1jdpor
d1jdpor