Trwa ładowanie...
d13qp18
spółki
26-09-2011 10:25

Komunikat w sprawie nadzoru nad dostawcami usług płatniczych

26.09. Warszawa (PAP/KNF) - W związku z ogłoszeniem w dniu 23 września br. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, podmioty świadczące usługi...

Share
d13qp18

26.09. Warszawa (PAP/KNF) - W związku z ogłoszeniem w dniu 23 września br. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, podmioty świadczące usługi płatnicze zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  1. Celem nadzoru jest zwiększenie ochrony klientów korzystających z usług płatniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego krajowych instytucji płatniczych* i kontrola ich działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Ustawa, która wchodzi w życie z dniem 24 października 2011 r. nakłada na instytucje płatnicze i w mniejszym zakresie na biura usług płatniczych obowiązki w zakresie rejestracji działalności, funduszy własnych i gospodarki finansowej, sprawozdawczości, korzystania z usług agentów i powierzania niektórych czynności innym podmiotom, a także odpowiedzialności cywilnej i karnej za wykonywane transakcje.

Ścisłemu, ostrożnościowemu nadzorowi KNF będą poddane instytucje, które na prowadzenie działalności w formie krajowej instytucji płatniczej będą musiały uzyskać zezwolenie KNF. Biura usług płatniczych, których miesięczna wartość transakcji nie przekracza 500 tys. euro i które wykonują jedynie usługę przekazu pieniężnego na terytorium RP, będą podlegały obowiązkom rejestracyjnym, sprawozdawczym oraz dotyczącym zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej, a także niekaralności osób zarządzających**.

  1. Ustawa określa przede wszystkim warunki świadczenia usług płatniczych oraz prawa i obowiązki uczestników obrotu, w szczególności:
d13qp18

warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przez instytucje płatnicze - konieczność wniesienia kapitału założycielskiego w wysokości od 20 tys. euro do 125 tys. euro w zależności od zakresu usług, posiadania funduszy własnych dostosowanych do podejmowanego ryzyka, zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością, posiadania ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji, zleconych przez klientów*.

zasady korzystania instytucji płatniczych z usług agentów i powierzania niektórych czynności innym podmiotom - instytucja płatnicza ponosi odpowiedzialność za działania agentów i podmiotów, z którymi zawarła umowę. Odpowiedzialności za szkody wyrządzone klientom w skutek nienależytego wykonania zlecenia przez agentów lub inne podmioty nie można wyłączyć ani ograniczyć. Agent ma obowiązek wskazać w umowie z klientem instytucję, w imieniu której działa.

zasady prowadzenia działalności przez biura usług płatniczych* - warunkiem jest m.in. wpis do rejestru, prowadzonego przez KNF oraz zawarcie umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji (konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w KNF)**. Osoba zarządzająca biurem nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi lub papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

zakres nadzoru nad instytucjami płatniczymi - KNF ma prawo zażądać informacji niezbędnych do sprawowania nadzoru, wydawać zalecenia indywidualne, nakazać wstrzymanie wypłat z zysku lub zakazać tworzenia nowych jednostek, nakazać opracowanie i wykonanie planu naprawczego, przeprowadzić kontrolę, wystąpić o odwołanie lub zawiesić osobę zarządzającą w czynnościach, ograniczyć zakres działalności instytucji, nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą (do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia) lub instytucję (do 1 mln zł), cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności.

  1. Zezwolenia i okres przejściowy
d13qp18

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług płatniczych w dniu wejścia w życie ustawy mogą tę działalność kontynuować bez zezwolenia lub wpisu do rejestru przez okres 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca złoży do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej lub wniosek o wpis do rejestru biur usług płatniczych, będzie mógł kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach do czasu rozpatrzenia wniosku.

Dostawcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie usług płatniczych powinni dostosować się do nałożonych ustawą obowiązków informacyjnych wobec klientów, a także praw i obowiązków w zakresie autoryzacji transakcji, zleceń i kwot transakcji oraz czasu wykonania zlecenia w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

  • Oprócz instytucji płatniczych i biur usług płatniczych, dostawcami usług płatniczych mogą być też m.in. banki, instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 Prawa bankowego, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa i Poczta Polska SA. Ich działalność w zakresie usług płatniczych jest nadzorowana przez organy właściwe do sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. * Zasady nadzoru KNF nad biurami usług płatniczych są określone m.in. w art. 129 ustawy o usługach płatniczych. Zasady ochrony środków pieniężnych przez instytucje płatnicze są określone m.in. w art. 78 ustawy o usługach płatniczych. * Biuro usług płatniczych - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych, których wartość nie przekracza średnio 500 tys. euro miesięcznie. Za naruszenie tego ostatniego obowiązku KNF może nałożyć na biuro karę w wysokości do 100 tys. zł.

kom pif/

d13qp18
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d13qp18
d13qp18