Trwa ładowanie...
d3ahh58

Komunikat ze 144 posiedzenia KNF

...

Share
d3ahh58

20.12. Warszawa (PAP/KNF) - Komunikat ze 144 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2011 r.

 1. W sto czterdziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów.

 1. KNF jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę nr 324/2011 zmieniającą uchwałę KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz uchwałę KNF nr 386/2008 w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności.
d3ahh58

Zmiany stanowią implementację unijnej dyrektywy CRD III, a w pozostałym zakresie w szczególności dostosowują przepisy uchwały do brzmienia CRD oraz są związane z nowelizacją Prawa bankowego w zakresie zniesienia limitu dużych zaangażowań.

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2011 r.

 1. Komisja jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę nr 325/2011 w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.

Zmiany stanowią implementację unijnej dyrektywy CRD III.

d3ahh58

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2011 r.

Traci moc uchwała KNF nr 381/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. i uchwała KNF nr 367/2010 z dnia 12 października 2010 r.

 1. KNF jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę nr 326/2011 zmieniającą uchwałę KNF nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.

Zmiany stanowią implementację unijnej dyrektywy CRD III.

d3ahh58

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2011 r.

 1. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA:

Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Deutsche Bank Polska SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

 1. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:
d3ahh58

MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

 1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Pana Andrzeja Burligi na Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK SA, Pana Patrice Cheroutre na Prezesa Zarządu Euro Bank SA, Pani Ewy Małyszko na Członka Zarządu PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, Pani Beaty Mróz na Członka Zarządu Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, Pana Jana Myszkowskiego na Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA i SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

 1. KNF jednogłośnie nałożyła na Thabino Holdings Limited z Cypru - akcjonariusza spółki publicznej Polrest SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za:
d3ahh58

niepowiadomienie w ustawowym terminie KNF o przekroczeniu progu 25% liczby głosów Polrest SA w czerwcu 2010 r., niewskazanie w zawiadomieniu o przekroczeniu progu 25% liczby głosów Polrest SA skierowanym do KNF informacji dotyczących zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, niepowiadomienie w ustawowym terminie KNF o zmianie zamiaru dalszego zwiększania stanu posiadania akcji Polrest SA, która nastąpiła w związku z niemożliwością zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji Polrest SA, nieprzeprowadzenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Polrest SA w liczbie nie mniejszej niż 10% liczby głosów, w związku z nabyciem w czerwcu 2010 r. akcji stanowiących więcej niż 10% liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni.

 1. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego objęcia przez MCI Management SA akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
 1. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego objęcia przez MCI Partners SA akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
 1. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:
d3ahh58

AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, Allianz Otwartego Funduszu Emerytalnego, Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego, AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego, Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego, Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień", Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA.

 1. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

28 grudnia 2011 r. 10 stycznia 2012 r. 24 stycznia 2012 r. 7 lutego 2012 r. 21 lutego 2012 r. 6 marca 2012 r. 20 marca 2012 r. 3 kwietnia 2012 r.

kom abs

d3ahh58

Podziel się opinią

Share
d3ahh58
d3ahh58