Trwa ładowanie...
d3up393
espi
22-01-2013 15:17

KONSORCJUM STALI S.A. - Umowa znacząca (2/2013)

KONSORCJUM STALI S.A. - Umowa znacząca (2/2013)

Share
d3up393

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w okresie od dnia 26 września 2012r. do 21 stycznia 2013r. zawarł ze Spółką prawa hiszpańskiego pod firmą Obrascon Huarte Lain Spółka Akcyjna z siedzibą w Madrycie (dalej Zamawiającym), umowy na dostawę prefabrykowanej stali zbrojeniowej oraz elementów zbrojarskich o łącznej wartości szacunkowej 23.961.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto. Największa z zawartych z Zamawiającym umów to Umowa dostawy prefabrykowanej stali zbrojeniowej z dnia 20 sierpnia 2012 r., o której zawarciu Emitent powziął wiadomość w dniu 26 września 2012 r. (dalej Umowa). Wartość szacunkowa tej Umowy wynosi 13.200.000,00 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych) netto. Przewidywany termin zakończenia dostaw z Umowy to 30 września 2013 r. Termin płatności został określony w Umowie na 30 dni od daty wystawienia faktury przez Emitenta. Kary umowne: Emitent zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1.
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającą z winy Emitenta w wysokości 3% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich, której dotyczy zwłoka, za każdy jej dzień w stosunku do terminów dostaw wynikających z Umowy, lecz nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej netto Umowy, 2. za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 3% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich dotkniętych wadą za każdy dzień zwłoki, liczonej od bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad uzgodnionego przez obie strony umowy, lecz nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej netto Umowy, 3. za odstąpienie od Umowy z winy Emitenta w wysokości 10 % wartości szacunkowej netto Umowy. Zamawiający zapłaci Emitentowi kary umowne: 1. za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości szacunkowej netto Umowy, 2. za nieodebranie w terminie tonażu określonego w Umowie w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części Umowy, 3. za zwłokę w odbiorze wykonanych i dostarczonych elementów zbrojarskich w
wysokości 3% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich za każdy dzień zwłoki liczony od daty zgłoszenia gotowości dostawy przez Emitenta, lecz nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej netto Umowy. Strony nie wprowadziły uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość umów z Zamawiającym przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2013-01-22 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3up393
d3up393