Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (15/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (15/2011)
Share
d173ca5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ul. 3 Maja 19 (dalej: Odbiorca), umowy dostaw zbrojeń prefabrykowanych, o łącznej szacunkowej wartości 34.009.400,00 (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięć tysięcy czterysta) zł netto. Największa z zawartych umów to Umowa dostawy zbrojeń prefabrykowanych, o której zawarciu Emitent powziął wiadomość w dniu 11 marca 2010 r.Wartość szacunkowa tej Umowy: 8.878.400,00 (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) zł netto.Termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2010 roku?umowa została już w pełni zrealizowana.Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury.Kary umowne:a) w przypadku opóźnienia w terminie odbioru wykonanych zbrojeń, Odbiorca był zobowiązany zapłacić Emitentowi karę umowną w wysokości 1 % wartości netto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia;b) w
przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, Emitent lub Odbiorca zobowiązani byli do zapłaty kary umownej w wysokości 5% szacunkowego wynagrodzenia umownego;c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, Emitent zobowiązany był zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości 1% wartości netto opóźnionej dostawy lub wadliwej partii materiału za każdy dzień opóźnienia;d) Strony nie zastrzegły prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.Wartość zawartych umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d173ca5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2011-02-28 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5