Trwa ładowanie...
d3dnvhq

KOPEX S.A. - umowa krajowa z Kompanią Węglową S.A. (3/2011)

KOPEX S.A. - umowa krajowa z Kompanią Węglową S.A. (3/2011)

Share
d3dnvhq

| | KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | umowa krajowa z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że powziął informację o wpływie w dniu dzisiejszym do spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w Tychach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy noszącej datę 04.01.2011r. z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.Oznaczenie stron umowy: Kompania Węglowa S.A. jako Zamawiający i Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. jako Wykonawca.Przedmiot umowy: świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników własnych produkcji ZEG S.A. dla potrzeb oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2011 r.Wartość umowy: 315.000,00 zł netto + VATTermin obowiązywania umowy: od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.Kary umowne:1. Dla wykonawcy:a) w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcyb) w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania terminu umowy za każdy dzień zwłoki,c) w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy w
przypadku zwłoki w usunięciu usterek za każdy dzień zwłoki.2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego.Gdy wysokość szkody spowodowanej niewykonaniem umowy lub jej nienależytym wykonaniem przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający może ponadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2010 roku - 1.341.371 tys. zł), wobec spełnienia łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 166.046 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent
informował w raporcie bieżącym RB Nr 119/2010 z dnia 30.12.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.).Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq