Trwa ładowanie...
d1w3zv3
d1w3zv3
espi

KOPEX S.A. - Zbycie udziałów w KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o. (55/2014)

KOPEX S.A. - Zbycie udziałów w KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o. (55/2014)
Share
d1w3zv3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie udziałów w KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, na podstawie umowy sprzedaży, doszło do zbycia przez Emitenta wszystkich 7240 (siedem tysięcy dwustu czterdziestu) posiadanych udziałów w spółce KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ? jednostka zależna od Emitenta (KOPEX-FAMAGO) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3.620.000,00 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) na rzecz podmiotu spoza GK KOPEX S.A. Zawarta umowa sprzedaży nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 133). Emitent informuje jednocześnie, iż stosownie do postanowień umów zawartych z nabywcą wyżej wymienionych
udziałów, z uwagi na trwającą procedurę rejestracji zainicjowanego w przeszłości podwyższenia kapitału zakładowego KOPEX-FAMAGO, niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego KOPEX-FAMAGO, Emitent dokona sprzedaży na rzecz tego samego nabywcy, wszystkich 12000 (dwunastu tysięcy) nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym KOPEX-FAMAGO o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych). Decyzja o zbyciu udziałów w KOPEX-FAMAGO stanowi element restrukturyzacji Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. i wpisuje się w treść ?Programu Restrukturyzacji Organizacyjnej Grupy Kapitałowej ?KOPEX? S.A. na lata 2013-2016? przyjętego przez Zarząd Emitenta w listopadzie 2013 roku, o którym Emitent informował w raporcie okresowym za IV kwartał 2013 r. QSr 4/2013 opublikowanym w dniu 26.02.2014 roku. Transakcja nie wywrze wpływu na wysokość długu netto Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. Przeprowadzenie transakcji nie wpłynie na realizację przez Emitenta
dotychczas podpisanych kontraktów. Udział backlogu segmentu górnictwa odkrywkowego na koniec I kwartału 2014 roku wynosił 7,6% w całości backlogu Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. Transakcja sprzedaży udziałów KOPEX-FAMAGO nie wpłynie w sposób istotny na wartość przychodów Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. Emitent zamierza dalej prowadzić działalność w segmencie górnictwa odkrywkowego, wykorzystując w tym zakresie m.in. potencjał innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
d1w3zv3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Andrzej Meder Członek Zarządu
2014-07-09 Piotr Broncel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w3zv3

Podziel się opinią

Share
d1w3zv3
d1w3zv3