Trwa ładowanie...
d3vx930
d3vx930
espi

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (48/2012)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (48/2012)
Share
d3vx930

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie do spółki Kopex Electric Systems S.A. z siedzibą w Tychach (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy datowanej na dzień 12.03.2012 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy są: Kopex Electric Systems S.A. - jako Wykonawca i Katowicki Holding Węglowy S.A. jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : "Zakup ognioszczelnego rozrusznika tyrystorowego dla KHW S.A. KWK Wujek". Wartość umowy wynosi: 399.000,00 zł netto +VAT. Czas trwania umowy: 60 dni od dnia zawarcia umowy Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF): Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy, b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego ? w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, c)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi ? w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn zależnych od zamawiającego, b) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 - 1.370.163 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 249.832 tys. PLN (wraz z umową aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 42/2012 z dnia 12.03.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-03-21 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vx930

Podziel się opinią

Share
d3vx930
d3vx930