Trwa ładowanie...
d20qd6l

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy...

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 12.12.2012 r. Powołanie osoby nadzorującej. (70/2012)

Share
d20qd6l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 12.12.2012 r. Powołanie osoby nadzorującej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 r. w Kartoszynie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Załącznikiem do niniejszego raportu są uchwały podjęte przez NWZ Akcjonariuszy Korporacja Budowlana Dom S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady
Nadzorczej ze skutkiem od dnia 12.12.2012 r. Pana Henryka Torbickiego. Pan Henryk Torbicki Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1976 roku uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych, absolwent studiów podyplomowych energetyki jądrowej Politechniki Warszawskiej. Po ukończonych studiach odbył 1,5 roczny staż w państwowym przedsiębiorstwie montażowo - budowlanym, a następnie pracował jako pracownik naukowy w Morskim Instytucie Rybackim, autor i współautor ponad 30 publikacji. Od 1976 roku pracował w branży energetycznej w przygotowaniu inwestycji a następnie realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, na różnych stanowiskach, od 1987 roku jako z-ca dyrektora tej budowy w ekipie inwestora. W tym czasie uczestniczył w kilku szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego oraz eksploatacji elektrowni jądrowej. Po rządowej decyzji o likwidacji elektrowni pracował w przemyśle spożywczym, prowadził doradztwo inwestycyjne, a od 2004 roku do chwili
obecnej związany z firmą Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o., pełniąc funkcję Członka Zarządu, lat 66. Nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Korporacji Budowlanej Dom S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA 121212 final ver.pdf | Uchwały NWZA KBDOM SA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 84-110 | | Krokowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Budowlana, Kartoszyno | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2012-12-13 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

Podziel się opinią

Share
d20qd6l
d20qd6l