Trwa ładowanie...
d1ftz1z
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Wybór biegłego rewidenta. Tekst jednolity statutu spółki. (21/2013)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Wybór biegłego rewidenta. Tekst jednolity statutu spółki. (21/2013)
Share
d1ftz1z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta. Tekst jednolity statutu spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych podejmując uchwałę nr 1/07/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Dane o podmiocie, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki: Perfekta Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Złota 9, 84-200 Wejherowo, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 949. Podmiot został wybrany dla dokonania przeglądu
półrocznego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 roku - sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2013 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2013 rok. Emitent korzystał wcześniej z usług Perfekta Audytor sp. z o.o. w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, półrocznych i rocznych. Umowa z podmiotem ma zostać zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego
raportu, Zarząd Spółki przekazuje nową treść jednolitą statutu spółki, ustaloną w związku z zmianami paragrafów 7 i 19 statutu. Zmiany te aktualnie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | statut spółki KBDOM SA aktualny 22072013_ po zmianach ZWZ.pdf | Tekst jednolity statutu spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartoszyno, ul. Budowlana 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.eu
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2013-07-22 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ftz1z

Podziel się opinią

Share
d1ftz1z
d1ftz1z