Trwa ładowanie...
dpmh6vy
dpmh6vy
espi

KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A. (2/2015)

KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A. (2/2015)
Share
dpmh6vy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku podpisano aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Okres wykorzystania kredytu zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 31.01.2016r. Pozostałe warunki umowy komunikowane w raporcie 2/2014 z dnia 16.01.2014, nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilotów 10
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
945-19-23-562 357220430
(NIP) (REGON)
dpmh6vy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2015-01-20 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpmh6vy

Podziel się opinią

Share
dpmh6vy
dpmh6vy