Trwa ładowanie...
d13l1em
espi

KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

Share
d13l1em
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 737 21 264 11 591 5 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 021 10 395 4 524 2 551
Zysk (strata) brutto 4 145 7 035 986 1 726
Zysk (strata) netto 3 078 6 715 732 1 648
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,24 0,53 0,06 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,24 0,53 0,06 0,13
Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 780 -2 195 5 656 -539
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 660 -12 976 -1 108 -3 184
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 270 99 144 -6 010 24 331
Przepływy pieniężne netto, razem -6 150 83 973 -1 463 20 607
Z BILANSU NA DZIEŃ 30.09.2012 31.03.2012 30.09.2012 31.03.2012
Aktywa razem 784 470 887 085 190 692 213 160
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 288 983 298 820 70 247 71 804
Zobowiązania długoterminowe 247 823 260 729 60 242 62 651
Zobowiązania krótkoterminowe 40 901 37 722 9 942 9 064
Kapitał własny 495 487 588 265 120 445 141 356
Kapitał zakładowy 12 937 12 937 3 145 3 109
Liczba akcji (tys.) 12 937 12 937 12 937 12 937
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 38,30 45,47 9,31 10,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 38,30 45,47 9,31 10,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,32 - 0,08
Rozwodniona zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,32 - 0,08
Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób: 1. Dla pozycji od I do X zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku średnia ta wynosi 4,2048 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 30 września 2011 roku 4,0749 PLN/EUR. 2. Dla pozycji od XI do XX zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 września 2012 roku kurs 4,1138 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 2012 roku kurs 4,1616 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-04-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-30 | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno- Finansowego EUROFIN Sp. Z O.O. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport SSF i SF 2Q PÓŁROCZNY PL KISA 2012-09 ver final3.pdf Raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012-13
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu 2012 1H SSF PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu 2012 1H SF PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
2012-11-30 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13l1em

Podziel się opinią

Share
d13l1em
d13l1em