Trwa ładowanie...
d20rifm
espi

KREDYT INKASO S.A. - Wybór biegłego rewidenta (31/2013)

KREDYT INKASO S.A. - Wybór biegłego rewidenta (31/2013)
Share
d20rifm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 9 września 2013 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-130 Poznań, wpis na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3654, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369868, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/14 rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 roku a kończący się 31 marca 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., za I półrocze roku obrotowego 2013/14 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 roku a kończącego się 31 marca 2014 roku. Emitent nie korzystał
w przeszłości z usług spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Umowa Kredyt Inkaso S.A z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego. Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report N 31/2013 Legal basis: current and periodical information Title: appointment of the statutory auditor Contents of the report: Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs that on 9 September 2013 the Supervisory Board of Kredyt Inkaso S.A. adopted the resolution on appointment of the company Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. with the registered office in Poznań, at: ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-130 Poznań, entry in the National Chamber of Statutory Auditors under No. 3654, entered in the National Court Register under No. 0000369868, as the entity authorized to perform the stand-alone audit of the financial statement of the Company for the financial year 2013/14, commencing on 1 April 2013 and ending on 31 March 2014, as well as the consolidated financial statement of the Capital Group of Kredyt Inkaso S.A., the half-yearly review of the Company’s stand-alone financial statement and the half-yearly consolidated financial statement of the
Capital Group of Kredyt Inkaso S.A. for the 1st half year of the financial year 2013/14, commencing on 1 April 2013 and ending on 31 March 2014. The Issuer has not used the services of the company Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z with the registered office in Poznań in the past. The agreement between Kredyt Inkaso S.A and Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. shall be concluded for the period necessary to perform the review and the audit of the financial statement. The appointment of the statutory auditor by the Supervisory Board was carried out in compliance with the regulations and professional norms in force in this respect. | |

d20rifm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20rifm

Podziel się opinią

Share
d20rifm
d20rifm