Trwa ładowanie...
deeahpl
espi
11-10-2011 21:36

KREDYT INKASO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wybór oso...

KREDYT INKASO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wybór osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (52/2011)

Share
deeahpl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wybór osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 11 października 2011 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w celu przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012 rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. a kończący się 1 marca 2012 r., przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011/2012 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2011 r. a kończącego się 1 marca 2012 r. oraz badania prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. na rok obrotowy 2011/2012. Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipińskiego 8/5, 30-349 Kraków, miejsce
prowadzenia działalności: ul. Kobierczyka 193B, 30-382 Kraków Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551. Emitent korzystał w przeszłości z usług Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. Wybrany biegły rewident dokonał: 1) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r.; 2) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2008 r. i kończący się 31.03.2009 r.; 3) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2009 r. i kończący się 31.03.2010 r.; 4) wykonywał usługi poświadczające, opinie i raporty wymagane do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA; 5) przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.04.2010 r. do 30.09.2010 r. oraz badania
sprawozdania finansowego skonsolidowanego za ten sam okres, a także do badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1.04.2010 r. i kończący się 31.03.2011 r. Umowa Kredyt Inkaso S.A z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia czynności. Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi. 2. Ponadto Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 października 2011 r. powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego dotychczasowemu członkowi Panu Ireneuszowi Chadaj. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report 52/2011 Legal basis: current and periodic information Subject: Appointment of the entity authorized to audit financial statements and the appointment of a person performing the function of the Supervisory Board Vice-Chairman Contents of the report: 1. The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs that on 11 October 2011, the Supervisory Board of Kredyt Inkaso S.A. adopted the resolution on appointment of Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. as the entity authorized to audit financial statements, in order to audit the consolidated financial statements and the Company’s stand-alone financial statements for the financial year 2011/2012, commencing on 1 April 2011 and ending on 1 March 2012, review the consolidated semi-annual financial statements and the Company’s stand-alone semi-annual financial statements for the first half-year of the financial year 2011/2012 commencing on 1 April 2011 and ending on 1 March 2012, as well as audit of the forecast of
financial results of Kredyt Inkaso S.A. Capital Group for the financial year 2011/2012. Information about the appointed entity: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. with the registered office in Cracow, ul. Lipińskiego 8/5, 30-349 Cracow, principal place of business: ul. Kobierczyka 193B, 30-382 Cracow. Grounds of qualifications: The Company is recorded in the national list of entities authorized to audit financial statements under the number 551. In the past, the Issuer used the services of Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. The appointed statutory auditor completed: 1) review of the semi-annual financial statements and audit of the annual financial statements of the company for the financial year commencing on 28.12.2006 and ending on 31.03.2008; 2) review of the semi-annual financial statements and audit of the annual financial statements of the company for the financial year commencing on 01.04.2008 and ending on 31.03.2009; 3) review of
the semi-annual financial statements and audit of the annual financial statements of the company for the financial year commencing on 01.04.2009 and ending on 31.03.2010; 4) provided attestation services, opinions and reports required for the registration document of Kredyt Inkaso S.A. 5) review of the semi-annual financial statements for the period from 1.04.2010 to 30.09.2010 and audit of the consolidated financial statements for the same period, as well as audit of the annual financial statements and consolidated annual financial statements for the financial year commencing on 1.04.2010 and ending on 31.03.2011. The agreement between Kredyt Inkaso S.A and Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. is to be concluded for the period necessary to perform audit actions. Appointment of the statutory auditor by the Supervisory Board took place in accordance with regulations and professional standards binding in this scope.2. Moreover, at the meeting held on 11 October 2011, the
Supervisory Board entrusted Mr Ireneusz Chadaj, the hitherto member, the function of the Supervisory Board Vice-Chairman. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deeahpl

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 22-400 | | Zamość | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Okrzei | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deeahpl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
deeahpl
deeahpl