Trwa ładowanie...
d3w094f

KREDYT INKASO S.A. - Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej (22/2013)

KREDYT INKASO S.A. - Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej (22/2013)

Share
d3w094f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2013 roku jednostka zależna od Emitenta Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz) zawarł umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank). Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Banku wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej 295 414 427,73 zł za cenę w kwocie 34 915 932,93 zł. Zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu
ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy. Zawarta Umowa przewiduje warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na Fundusz nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia portfela wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 22/2013 Legal basis: Art. 56 section 1 pt. 2 of the Act on offer – current and periodical information Title: Conclusion of significant agreement by the Issuuer’s subsidiary In reference to the current report No. 19/2013 dated 10 July 2013, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) is hereby informing that on 19 July 2013 the Issuer’s subsidiary Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with the registered office in Warsaw (Fund) concluded the agreement on assignment of receivables (Agreement) with ING Bank Śląski S.A. with the registered office in Katowice (Bank). The subject matter of the Agreement is the purchase of the receivables portfolio including monetary receivables of the Bank against Debtors in the total nominal value of PLN 295,414,427.73 for the price of PLN 34,915,932.93. The payment of the price shall be made not later than within the period of 10 calendar days of the date of concluding of the Agreement. The remaining terms
of the Agreement do not differ from the terms commonly used in agreements of this type. The Agreement does not contain provisions pertaining to contractual penalties, the maximum value of which may exceed at least 10% of the value of the Agreement or the equivalent of 200.000 euro, expressed in PLN, calculated as per the exchange rate for a given currency, announced by the National Bank of Poland and binding on the day of conclusion of the Agreement. The Agreement includes the suspense condition, specifying that the transfer of ownership od assigned receivables to the Fund effects subject to payment of the price. The criteria constituting the base for considering the Agreement as the significant agreement is the price of the purchase of the receivables portfolio, which exceeds 10% of the value of the equity of the Issuer. | |

d3w094f

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w094f

Podziel się opinią

Share
d3w094f
d3w094f