Trwa ładowanie...
d1b7bek
espi

KREDYT INKASO S.A. - Zawiadomienie o nabyciu pakietu ponad 2% akcji. (64/2011)

KREDYT INKASO S.A. - Zawiadomienie o nabyciu pakietu ponad 2% akcji. (64/2011)

Share
d1b7bek

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu pakietu ponad 2% akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. otrzymał od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, informację o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kredyt Inkaso S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów o poniższej treści: "W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art. 69 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji na dzień 15 grudnia 2011r. zwiększył liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kredyt Inkaso S.A. o ponad 2% w stosunku do ilości poprzednio publikowanej. Liczba akcji posiadanych przed zmianą
udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 1 503 600 szt. (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące sześćset sztuk) akcji, co stanowiło 11,62% udziału w obecnym kapitale oraz 11,62% głosów na WZA Spółki. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 1 597 317 szt. (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście sztuk) akcji, co stanowi 12,35% udziału w obecnym kapitale oraz 12,35% głosów na WZA Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 64/2011 Date of preparation: 19.12.2011 Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A. Subject: Notification of the purchase of the block of over 2% of shares The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that on 19 December 2011 it has received from Generali Otwarty Fundusz Emerytalny with the registered office in Warsaw, ul. Postępu 15B, 02-676 Warsaw, the information on the change in hitherto owned share equalling over 10% of the total number of votes at the General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. by at least 2% of the total number of votes, with the following contents: „In relation to disclosure requirement resulting from art. 69 section 1 and section 2 of the Act on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to the Organized Trading and Public Companies of 29 July 2005 (Journal of Laws of 2005 No. 184 item 1539), Generali Otwarty Fundusz Emerytalny with the registered office in Warsaw, at ul. Postępu 15B informs that as a result of
settlement of the transaction of shares purchase as of 15 December 2011, it increased by over 2% the total number of votes at the General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. in proportion to the number published previously. The number of shares held by Generali Otwarty Fundusz Emerytalny prior to the change in the share amounted to 1 503 600 units (say: one million five hundred and three thousand six hundred units) of shares, which constituted 11.62% of the share in the present share capital and 11.62% of votes at the Company’s General Assembly. The number of shares owned by Generali Otwarty Fundusz Emerytalny after the change in the share amounts to 1 597 317 units (say: one million five hundred ninety seven thousand three hundred seventeen units) of shares, which constitutes 12.35% of the share in the present share capital and 12.35% of votes at the Company’s General Assembly.” | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b7bek

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39A, wej. E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b7bek

Podziel się opinią

Share
d1b7bek
d1b7bek