Trwa ładowanie...
d456b28

KREDYT INKASO S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej (23/2013)

KREDYT INKASO S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej (23/2013)

Share
d456b28

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Andrzeja Soczka na członka Rady Nadzorczej Emitenta na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, złożone przez: - GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie, uprawniony do prawa głosu z 1 846 000 akcji Emitenta, tj. łącznie reprezentujących 14,27 % kapitału zakładowego i uprawniających do 14,27 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie złożono w związku z pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się 24 lipca 2013 r. w Warszawie o godz. 11 przy ul. Domaniewskiej 39a, Wejście A, V piętro. CV kandydata wraz z oświadczeniem m.in. o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu przy czym są jednocześnie zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CVasoczek20130718.pdf | CV | | | | | | | | | |
| | zgodaasoczek20130718.pdf | Zgoda na kandydowanie | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Art. 56 section. 1 pt. 2 of the Act on offer – current and periodical information Putting forward a candidature for the member of the Supervisory Board The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with the registered office in Warsaw is hereby informing that on 19 July 2013 it received a notice of an intention to put forward the candidature of Mr. Andrzej Soczek for the member of the Issuer’s Supervisory Board at the Issuer’s General Assembly, issued by: - GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY with the place of its registered office in Warsaw, authorized to the voting rights from 1 846 000 of the Issuer’s shares, which jointly represents 14,27 % of the Issuer’s share capital and entitles to 14.27 % votes at the Issuer’s General Assembly. The notification was issued in relation to item 12 of the agenda of the Issuer’s Ordinary General Assembly, which shall take place on 24 July 2013 in Warsaw at 11 a.m., at: 39a. Domaniewska Str., Entrance A, Floor V. The candidate’s CV along, among others, with the
declaration on his consent to run for a candidate, constitute the enclosure to the present report, while at the same time, they are included under the bookmark General Assembly. The detailed legal basis: § 38 item 1 pt. 3 of the Regulation of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 December 2009 on current and interim information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 2009, No 33, item 237 with amendments). | |

d456b28

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d456b28

Podziel się opinią

Share
d456b28
d456b28