Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

KREDYTB - Transakcja sprzedaży wierzytelności (12/2011)

KREDYTB - Transakcja sprzedaży wierzytelności (12/2011)
Share
d2emy1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYTB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja sprzedaży wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. pomiędzy Bankiem, a BEST III Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, w imieniu którego działa BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności.Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności detalicznych Kredyt Banku S.A. (Portfel), w którego skład wchodzi 423.849 wierzytelności, o łącznej wartości nominalnej 1.169,7 mln zł według stanu na dzień 31.03.2011 r.Wartość ewidencyjna netto Portfela w księgach Kredyt Banku S.A., według stanu na dzień 31.03.2011 r. wynosiła 137,2 mln zł.Przeniesienie Portfela nastąpi w dwóch częściach obejmujących: pakiet wierzytelności A, który zostanie przeniesiony na rzecz BEST III NSFIZ do dnia 31.05.2011 r. i pakiet wierzytelności B, który zostanie przeniesiony na rzecz BEST III NSFIZ do dnia 26.10.2011 r.Przeniesienie Portfela nastąpi pod warunkiem zapłacenia
Bankowi przez BEST III NSFIZ do dnia 31.05.2011 r. płatności na poczet ostatecznej ceny.Ostateczna cena za Portfel będzie pomniejszona o sumę wszelkich wpływów, otrzymanych przez Kredyt Bank S.A. z tytułu częściowej lub całkowitej spłaty wierzytelności, znajdujących się Portfelu, w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia każdego pakietu.Ostateczna cena za każdy pakiet wierzytelności zostanie rozliczona w ciągu 14 dni roboczych po przeniesieniu każdego pakietu.W związku z odroczonym terminem przeniesienia Portfela, Kredyt Bank S.A. ustanowi zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności A oraz na pakiecie wierzytelności B w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych przez BEST III NSFIZ dla sfinansowania transakcji.Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że szacunkowy, pozytywny wpływ planowanej transakcji na wynik netto Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. wynosi około 51 milionów zł i został rozpoznany w wynikach za I kwartał 2011.Powyższy
szacunek został przygotowany w oparciu o dane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. z uwzględnieniem przewidywanych, przyszłych spłat. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYTB Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 2/8
(ulica) (numer)
022 634 54 00 022 634 53 35
(telefon) (fax)
ir@kredytbank.pl www.kredytbank.pl
(e-mail) (www)
5270204057 006228968
(NIP) (REGON)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Piotr Sztrauch Wiceprezes Zarządu Banku
2011-04-26 Konrad Anczaruk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g