Trwa ładowanie...
d222mt5
espi

KRUK S.A. - Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii P przez spółkę zal...

KRUK S.A. - Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii P przez spółkę zależną od KRUK S.A. (79/2011)

Share
d222mt5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii P przez spółkę zależną od KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku powziął informację, iż zgodnie z Potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii P z dnia 19 grudnia 2011 roku spółka zależna Emitenta o nazwie SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu objęła w drodze przydziału w dniu 19 grudnia 2011 roku niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii P PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ). PROKURA NSFIZ wyemitował niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii P ( "CI") o wartości 7,28 zł (słownie: siedem złotych 28/100) każdy, w ilości 4 945 055 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) o łącznej wartości 36 000 000,40 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych i 40/100). Niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii P zostały objęte w 100% przez SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu za kwotę 36 000 000,40 zł
(słownie: trzydzieści sześć milionów złotych i 40/100). Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu wynosi łącznie 36 000 000,40 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych i 40/100). Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności. Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.?.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Kryterium stanowiącym podstawę uznania
nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222mt5

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2011-12-20 Rafał Janiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222mt5

Podziel się opinią

Share
d222mt5
d222mt5