Trwa ładowanie...
d1jbv64
d1jbv64
espi

KRUK S.A. - Raport roczny R 2014

KRUK S.A. - Raport roczny R 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1jbv64
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 98 838 102 837 23 593 24 421
Strata na działalności operacyjnej -48 318 -29 626 -11 534 -7 036
Zysk przed opodatkowaniem 311 937 17 761 74 461 4 218
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 311 382 17 751 74 329 4 215
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 812 -23 529 -5 923 -5 588
Zakup pakietów -3 513 -5 462 -839 -1 297
Wpłaty od osób zadłużonych 52 098 47 901 12 436 11 375
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 797 5 516 -9 738 1 310
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 84 490 13 091 20 168 3 109
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 18 881 -4 922 4 507 -1 169
Rozwodniony zysk na jedną akcję 17,89 1,03 4,27 0,24
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 16 957 16 914 16 957 16 914
Zysk na jedną akcję 18,36 1,05 4,38 0,25
Stan na 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 1 287 526 842 706 302 073 203 199
Zobowiązania długoterminowe 736 964 502 301 172 903 121 118
Zobowiązania krótkoterminowe 85 684 200 897 20 103 48 442
Kapitał własny 464 878 139 508 109 067 33 639
Kapitał akcyjny 17 110 16 959 4 014 4 089
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 27,17 8,23 6,37 1,98
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: -pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,1893 - za okres porównawczy - 4,2110 -pozuycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,2623 - za okres porównawczy - 4,1472
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KRUKSF31122014.pdf Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta
OswiadczenieRzetelnoscJednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania
OswiadczenieNiezależnośćPodmiotuJednostowe.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołowska 8
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
info@kruksa.pl www.kruk.eu
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2015-03-06 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2015-03-06 Urszula Okarma Członek Zarządu
2015-03-06 Iwona Słomska Członek Zarządu
2015-03-06 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Katarzyna Raczkiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jbv64

Podziel się opinią

Share
d1jbv64
d1jbv64