Trwa ładowanie...
d1kbpru
d1kbpru
espi

KRUK S.A. - Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. wynikająca z realizacji p...

KRUK S.A. - Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. wynikająca z realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (69/2013)
Share
d1kbpru

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. wynikająca z realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 października 2013 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowaniu w dniu 18 października 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 27.896 zł w drodze emisji akcji serii E. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii E nastąpiło w momencie zapisania tych akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w dniu ich rejestracji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. wskazanym w raporcie bieżącym nr 56/2013 r. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 27.896 akcji serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. Akcje serii E zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty serii A zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Aktualna struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco: - 2.692.220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, - 11.366.600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda, - 1.250.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, - 491.520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, - 1.100.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, - 27.896 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Aktualnie kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi 16.928.236 zł i dzieli się na 16.928.236 akcji, z których przysługuje
prawo do 16.928.236 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Urszula Okarma Członek Zarządu
2013-10-21 Michał Zasępa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kbpru

Podziel się opinią

Share
d1kbpru
d1kbpru