Trwa ładowanie...
d1w8x0y
espi

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d1w8x0y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży 367 534 302 259 87 920 71 572
Zysk na działalności operacyjnej 166 085 118 136 39 730 27 974
Zysk przed opodatkowaniem 124 485 79 468 29 779 18 817
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 126 037 80 019 30 150 18 948
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 239 20 638 4 602 4 887
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy (354 638) (285 116) (84 835) (67 513)
Wpłaty od dłużników 528 316 382 722 126 381 90 625
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 406) (4 541) (1 054) (1 075)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (18) (16 999) (4) (4 025)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 14 815 (902) 3 544 (214)
Średnia liczba akcji (w tys. sztuk) 17 003 16 907 17 003 16 907
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,41 4,73 1,77 1,12
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,27 4,66 1,74 1,10
Stan na 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa razem 1 342 345 1 162 825 321 481 280 388
Zobowiązania długoterminowe 633 635 513 451 151 751 123 807
Zobowiązania krótkoterminowe 152 965 233 819 36 634 56 380
Kapitał własny 555 745 415 555 133 097 100 201
Kapitał akcyjny 17 023 16 959 4 077 4 089
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 32,65 24,50 7,82 5,91
Wybrane dane dotyczące Jednostki Dominującej
Przychody ze sprzedaży 75 550 76 513 18 073 18 118
Strata na działalności operacyjnej (28 156) (16 538) (6 735) (3 916)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 198 727 (33 313) 47 539 (7 888)
Zysk/(strata) netto 200 581 (32 020) 47 982 (7 582)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 543 (11 816) 130 (2 798)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 238) 30 779 (5 559) 7 288
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 24 650 (25 084) 5 897 (5 940)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 955 (6 121) 468 (1 449)
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 17 003 16 907 17 003 16 907
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,80 (1,89) 2,82 (0,45)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,57 (1,86) 2,77 (0,44)
Stan na 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa razem 1 111 428 842 706 266 178 203 199
Zobowiązania długoterminowe 629 825 502 301 150 838 121 118
Zobowiązania krótkoterminowe 136 638 200 897 32 724 48 442
Kapitał własny 344 965 139 508 82 616 33 639
Kapitał akcyjny 17 023 16 959 4 077 4 089
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 20,26 6,95 4,85 1,68
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujących sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,1803 - za okres porównawczy - 4,2231 -pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,1755 - za okres porównawczy - 4,1472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport okresowy 2014 Q3 doc.pdf Raport3Q2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w8x0y

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@kruksa.pl | | www.kruksa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-11 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2014-11-11 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2014-11-11 Urszula Okarma Członek Zarządu
2014-11-11 Iwona Słomska Członek Zarządu
2014-11-11 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w8x0y

Podziel się opinią

Share
d1w8x0y
d1w8x0y