Trwa ładowanie...
d3uyijb
d3uyijb
espi

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3uyijb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 487 920 405 611 116 470 96 322
Zysk na działalności operacyjnej 208 161 152 945 49 689 36 321
Zysk przed opodatkowaniem 152 838 98 487 36 483 23 388
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 151 802 97 754 36 236 23 214
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -61 729 -37 181 -14 735 -8 830
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy -575 105 -367 188 -137 281 -87 198
Wpłaty od osób zadłużonych 711 841 537 727 169 921 127 697
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 776 -7 527 -1 856 -1 787
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 104 792 37 237 25 015 8 843
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 35 287 -7 471 8 423 -1 774
Rozwodniony zysk na jedną akcję 8,72 5,66 2,08 1,34
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 16 957 16 914 16 957 16 914
Zysk na jedną akcję 8,95 5,77 2,14 1,37
Stan na 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 1 516 647 1 162 825 355 828 280 388
Zobowiązania długoterminowe 721 524 513 451 169 280 123 807
Zobowiązania krótkoterminowe 210 040 233 819 49 279 56 380
Kapitał własny 585 083 415 555 137 269 100 201
Kapitał akcyjny 17 110 16 959 4 014 4 089
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 34,20 24,50 8,02 5,91
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: -pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,1893 - za okres porównawczy - 4,2110 -pozuycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,2623 - za okres porównawczy - 4,1472
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPAKRUKSF31122014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta
OswiadczenieRzetelnoscSkonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania
OswiadczenieNiezależnośćPodmiotuSkonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołowska 8
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
info@kruksa.pl www.kruk.eu
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2015-03-06 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2015-03-06 Urszula Okarma Członek Zarządu
2015-03-06 Iwona Słomska Członek Zarządu
2015-03-06 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Katarzyna Raczkiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3uyijb

Podziel się opinią

Share
d3uyijb
d3uyijb