Trwa ładowanie...
d3zaqjx
d3zaqjx
espi

KRUK S.A. - Zawarcie z Piraeus Bank Romania S.A. znaczącej umowy cesji wierzytelności (22/2015)

KRUK S.A. - Zawarcie z Piraeus Bank Romania S.A. znaczącej umowy cesji wierzytelności (22/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3zaqjx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z Piraeus Bank Romania S.A. znaczącej umowy cesji wierzytelności | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta SECAPITAL S.a r.l (Secapital, Nabywca) zawarła z PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. (Bank) umowę cesji wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 833,9 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 760,8 mln zł) za cenę 54,2 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 49,5 mln zł) (Cena). W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Zgodnie z umową Cena zostanie zapłacona w terminie do 45 dni od daty podpisania Umowy. W Umowie zastrzeżono dodatkowy warunek zawieszający, którym jest zapłata ceny oraz przeniesienie własności wierzytelności będących przedmiotem przyszłej umowy cesji (Umowa dodatkowa), która zostanie zawarta pomiędzy Bankiem oraz spółką zależną Emitenta tj.
ROCAPITAL INF (Rocapital). Zawarta Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 2 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 1,8 mln zł) z tytułu niespełnienia warunku zapłaty Ceny wynikającej z Umowy oraz ceny z Umowy dodatkowej zarówno przez Secapital jak i Rocapital. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Wartość Umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania Umowy za znaczącą. W związku z zawarciem Umowy łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Pireaus w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego osiągnęła wartość 50,9 mln zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołowska 8
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-01 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2015-05-01 Urszula Okarma Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zaqjx

Podziel się opinią

Share

d3zaqjx

d3zaqjx