Trwa ładowanie...
d4miy2y
d4miy2y
espi

KRUSZWICA - Raport roczny R 2011

KRUSZWICA - Raport roczny R 2011
Share
d4miy2y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2331918 1905461 563252 475842
Zysk / (strata) operacyjny 57076 63588 13786 15880
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 38345 51436 9262 12845
Zysk / (strata) netto 29971 40078 7239 10008
Ilość akcji 22986949 22986949 22986949 22986949
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,30 1,74 0,31 0,44
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33275 5012 -8037 1252
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17842 -16312 -4310 -4074
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76737 1939 18535 484
Przepływy pieniężne netto 25620 -9361 6188 -2338
Aktywa trwałe 429808 456917 97312 115374
Aktywa obrotowe 877682 717117 198714 181076
Aktywa razem 1307490 1174034 296027 296451
Zobowiązania długoterminowe 8554 23954 1937 6049
Zobowiązania krótkoterminowe 646653 511228 146408 129088
Kapitał własny 652283 638852 147682 161314
Kapitał podstawowy 185076 185076 41903 46733
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ZT Kruszwica SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległo?ci 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d4miy2y

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Tommy Jensen Prezes Zarządu
2012-03-19 Roman Rybacki v-ce Prezes Zarządu
2012-03-19 Bauman Wojciech Członek Zarządu
2012-03-19 Brodowski Marcin Członek Zarządu
2012-03-19 Jachimczyk Wojciech Członek Zarządu
2012-03-19 Piotrowski Piotr Członek Zarządu
2012-03-19 Szeliga Mariusz Członek Zarządu
2012-03-19 Wika Tomasz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Sławomir Werbiński Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4miy2y

Podziel się opinią

Share
d4miy2y
d4miy2y