Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty...

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. (29/2010)
Share
d27vrmp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie Art. 399 § 1, Art. 395 § 1 oraz Art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 21 grudnia 2010 roku na godzinę 11.00 w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej 6/3, w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Zająca, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółki z jej spółką zależną pod firmą MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w
sprawie zmiany statutu Spółki, tekstu jednolitego Statutu.7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.plPodstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowychoraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | KREC_Ogloszenie o zwolaniu NWZA 21.12.2010.pdf | KREC Ogloszenie o zwolaniu NWZA 21.12.2010 | | | | | | | | | |
| | KREC_Projekty uchwal_NWZA 21.12.2010.pdf | KREC Projekty uchwal NWZA 21.12.2010 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp