Trwa ładowanie...
d1px5ds

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 517 47 607 13 252 11 306
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 654 7 250 2 304 1 722
Zysk (strata) brutto 7 608 5 155 1 816 1 224
Zysk (strata) netto 5 927 4 158 1 415 987
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 5 927 4 158 1 415 987
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 634 30 069 6 597 7 141
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 343 -37 863 -7 004 -8 992
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 435 8 043 343 1 910
Przepływy pieniężne netto, razem -273 248 -65 59
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2014 i 31.12.2013
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Aktywa Razem 179 772 152 387 42 177 36 745
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 056 97 535 27 698 23 518
Zobowiązania długoterminowe 87 155 62 053 20 448 14 963
Zobowiązania krótkoterminowe 30 902 35 483 7 250 8 556
Kapitał własny 61 715 54 852 14 479 13 226
Kapitał zakładowy 1 670 1 637 392 395
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 539 619 15 751 545 16 539 619 15 751 545
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 16 698 800 15 751 545 16 698 800 15 751 545
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,36 0,26 0,09 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 0,26 0,09 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,73 3,48 0,88 0,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPA KREC list do Akcjonariuszy.pdf GRUPA KREC List Zarządu do Akcjonariuszy
GRUPA KREC Opinia bieglego rewidenta 2014.pdf GRUPA KREC Opinia biegłego rewidenta 2014
GRUPA KREC raport bieglego rewidenta 2014.pdf GRUPA KREC Raport biegłego rewidenta 2014
GRUPA KREC Sprawozdanie finansowe 2014.pdf GRUPA KREC Sprawozdanie finansowe 2014
GRUPA KREC sprawozdanie z dzialalnosci 2014.pdf GRUPA KREC Sprawozdanie z działalności 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt sp. z o.o. Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2015-03-20 Paweł Kołakowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Aneta Krnicka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds