Trwa ładowanie...
d1o336w
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej (33/2012)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej (33/2012)

Share
d1o336w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 roku, zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Olsztynie (dalej Bank) Aneks nr 21 do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 października 2003 roku (dalej Umowa). W ramach niniejszego Aneksu Bank zwiększył limit kredytowy w rachunku bieżącym z kwoty 2.500.000,00 zł do kwot podanych poniżej w następujących okresach: - od 20 listopada 2012 do 31 stycznia 2013 do kwoty 4.500.000,00 zł, - od 1 lutego 2013 do 30 kwietnia 2013 do kwoty 4.000.000,00 zł. Tym samym Umowa ta została zakwalifikowana przez Emitenta jako istotna. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: 1. Weksel własny z klauzulą "bez protestu" z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w BOŚ S.A. 3. Zastaw rejestrowy na linii do sortowania i uzdatniania stłuczki szklanej BINDER, znajdującej się w Wyszkowie ul.
Zakolejowa 23, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 4. Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 mln zł ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 1332/1 o pow. 14.415 m2 położonej przy ul. Zakolejowej 23 w Wyszkowie oraz prawie własności budynków na niej posadowionych (magazynowy, produkcyjny, warsztatowo-magazynowy i biurowo-socjalny) wpisane do KW nr OS1W/00054942/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 5. Zastaw rejestrowy na linii do sortowania i uzdatniania stłuczki szklanej BINDER II poniżej 10 mm, znajdującej się w Wyszkowie ul. Zakolejowa 23 wraz z cesją z polisy. 6. Hipoteka łączna (wpis na V miejscu) w wysokości 3.750.000,00 zł na nieruchomości położonej w Pełkiniach (KW nr PR1J/00096908/8 i PR1J/00096909/5)wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione przez hipotekę wpisaną na III miejscu oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

Podziel się opinią

Share
d1o336w
d1o336w