Trwa ładowanie...
d6sm7bo

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Krynicki Recykling S.A. (39/2014)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Krynicki Recykling S.A. (39/2014)

Share
d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Krynicki Recykling S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Banku Zachodniego WBK S.A., którego spółką zależną jest BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. będącym akcjonariuszem Emitenta, o następującej treści: ?W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 09 grudnia 2014 r. rozliczono zawarte na rynku regulowanym transakcje sprzedaży 320.000 akcji spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291772 (?Spółka?). W wyniku sprzedaży akcji uległ obniżeniu pośredni udział Banku w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z 21,87% do poziomu 19,96%. Akcje Spółki posiada BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., która jest spółką zależną od Banku Zachodniego WBK S.A. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 9 grudnia 2014 r. data rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Liczba akcji: 3.652.648, co stanowiło 21,87% udziału w kapitale zakładowym spółki; Liczba głosów: 3.652.648, co stanowiło 21,87% udział głosów w ogólnej liczbie głosów Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy
udział w ogólnej liczbie głosów: Liczba akcji: 3.332.648, co stanowi 19,96% udziału w kapitale zakładowym; Liczba głosów: 3.332.648, co stanowi 19,96% udział głosów w ogólnej liczbie głosów. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału ? w przypadku, gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy: nie dotyczy? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

Podziel się opinią

Share
d6sm7bo
d6sm7bo