Trwa ładowanie...
d3sdzbt

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji o pracach przy odwiercie M-16 na Ukrainie (49...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji o pracach przy odwiercie M-16 na Ukrainie (49/2012)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji o pracach przy odwiercie M-16 na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 z dnia 3 września 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") informuje, że odwiert poszukiwawczy Makiejewskoje-16 ("M-16") na Ukrainie został orurowany na całej długości ("TD") 4.300 m po tym, jak natrafił na siedem potencjalnych zbiorników gazonośnych. Zakończenie prac i testy odwiertu będą wykonywane w pierwszym kwartale 2013 r. Odwiert M-16 jest prowadzony przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), spółkę zależną KOV (70 proc. udziału) i jest najgłębszym zrealizowanym do tej pory odwiertem KUB-Gasu. Prace nad odwiertem M-16, położonym 6,7 km na północny zachód od wykonanego w pierwszym kwartale 2012 r. odwiertu Makiejewskoje-21, gdzie dokonano odkrycia gazu, rozpoczęły się na początku
sierpnia w ramach przyspieszonego programu wierceń na 2012 r. Odwiert M-16 jest najgłębszym wykonanym do tej pory przez Spółkę, która nigdy wcześniej nie schodziła z wierceniem poniżej 3.200 m. M-16, który miał na celu dotarcie do obiektu obejmującego liczne potencjalne jednostki zbiornikowe w osadach z okresu karbonu, jest pierwszym wykonanym przez KOV odwiertem przecinającym całą sekcję zbiornikową z serpuchowu do sekcji zbiornikowej z wizenu. Odwiert przewiercił około 83 m niepotwierdzonej sekcji z wizenu. Odwiert natrafił na siedem stref, które w świetle informacji z wierceń i interpretacji rejestrów otworowych, wydają się być gazonośne. Na potencjalnie gazowe strefy natrafiono w sekcjach z moskowu, baszkiru i serpuchowu. Natrafiono na niemal 22 metry potwierdzonych stref potencjalnie zawierających gaz, które w zależności od interpretacji rejestrów, mają szansę rozszerzenia o kolejne 49 metrów w warstwie z serpuchowu. W przekonaniu KOV gaz może znajdować się w sekcji z dolnego serpuchowu, jednakże jakość
rejestrów z niższych sekcji była gorsza, co wynikało z pogarszania się warunków w otworze w miarę zwiększania jego głębokości. W efekcie ustalenie, na podstawie rejestrów, obecności gazu w tej najgłębszej sekcji odwiertu okazało się niemożliwe. Szczególne zainteresowanie zrodziła baszkirska sekcja R30c na głębokości 2.503 m, która w obrębie odwiertu M-16 może być gazonośna i jest całkiem rozległa, występuje bowiem zarówno na obszarze koncesji Olgowskoje, jak i Makiejewskoje. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 49/2012Date: 2012-12-07 Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Ukraine – Update of Information on the Makeevskoye-16 Well Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, and referring to the current report No. 42/2012 of September 3, 2012 the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (”KOV” or “Company”) informs that it has published the news release with the SEDAR system in Canada that the Makeevskoye-16 (“M-16”) exploration well in Ukraine, has been cased to its total depth (“TD”) of 4,300 metres after encountering seven potential gas-bearing reservoirs. Completion and testing of the well will occur in the first quarter of 2013. The M-16 well is operated by KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), a partially-owned subsidiary in which KOV has a 70% effective ownership interest and is the deepest well drilled to date
by KUB-Gas. The M-16 exploration well, located 6.7 kilometres to the northwest of the Makeevskoye-21 gas discovery drilled in the first quarter of 2012, commenced drilling in early August as part of the accelerated 2012 drilling program. The M-16 well is the deepest well drilled by the Company to date, having previously never drilled deeper than 3,200 metres. The well, which targeted a prospect with multiple potential reservoir units in sediments of Carboniferous age, is the first well drilled by KOV through the complete Serpukhovian section and into a reservoir section of Visean age. The well ultimately penetrated approximately 83 metres of unconfirmed Visean section. The well encountered seven zones which appear to be gas-bearing based upon drilling information and interpretation of wireline logs. Potential gas zones were encountered in the Moscovian, Bashkirian and Serpukhovian sections of the well. Company has encountered almost 22 metres of confirmed potential gas-bearing zones, with the possibility of
an additional 49 metres in the Serpukhovian, depending on log interpretation. KOV believes that there could be gas in the Lower Serpukhovian section but log quality was poor through the lower section due to worsening hole conditions at depth. As a result, log determination of the presence of gas was impossible in this deepest section of the well. Of particular interest is the Bashkirian R30c zone at a depth of 2,503 metres which appears to be gas-bearing in the M-16 well and is quite extensive, being present in both the Olgovskoye and Makeevskoye Licenses. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by KOV in Canada by way of the SEDAR system and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com | |

d3sdzbt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861, (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com, info@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107 00 17 408 O/Polska | | 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt