Trwa ładowanie...
d4gh17e

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Odwiert K-7 na Ukrainie - odkrycie komercyjnych ilości gazu, wyniki t...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Odwiert K-7 na Ukrainie - odkrycie komercyjnych ilości gazu, wyniki testów (5/2013)

Share
d4gh17e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwiert K-7 na Ukrainie - odkrycie komercyjnych ilości gazu, wyniki testów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2012, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja o odkryciu komercyjnych ilości gazu w odwiercie poszukiwawczym Krutogorowskoje-7 ("K-7") na Ukrainie. Odwiert K-7 jest obsługiwany przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), spółkę zależną KOV (70 proc. udziału). Wiercenia w odwiercie K-7 rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. Profilowanie otworowe odwiertu wskazało do 5 potencjalnych stref gazonośnych. Do testów została wybrana 10 m część w baszkirskiej strefie B12, odcinek na głębokości od 2.395 metrów do 2.398 metrów oraz odcinek na głębokości od 2.400 metrów do 2.407 metrów. Testy wydajności strefy B12 wykazały początkowo przepływ na poziomie 4,937 mln stóp sześciennych dziennie ("MMcf/d"),
uzyskując ostatecznie przepływ przez zwężkę o średnicy 8 milimetrów ("mm") na poziomie 4,971 MMcf/d w trakcie początkowego przepływu trwającego 50 minut. Średnia wielkość przepływu w trakcie tego początkowego okresu wynosiła 4,934 MMcf/d. Ciśnienie w rurach wydobywczych w trakcie przepływu, wynoszące podczas testów średnio 15,185 kilopaskali ("kPA"), było stosunkowo stabilne, oscylując pomiędzy 15,196 kPa na początku testów a 15,300 kPa na etapie końcowym. Testy przepływu w odwiercie z wykorzystaniem różnych rozmiarów zwężek zostały wykonane ponownie po około 3 dniach od pierwszego przepływu i trwały w sumie 14 godzin osiągając maksymalną wielkość na poziomie 5,914 MMcf/d przez zwężkę o średnicy 9 mm i ciśnieniu 14,930 kPa. Średnia produkcja przez zwężkę o średnicy 9 mm wynosiła 5,896 MMcf/d, a średnie ciśnienie w trakcie przepływu wynosiło 14,435 kPa. Średnie wielkości przepływów oraz wartości ciśnień w ciągu testowania trwającego trzy dni były następujące (pierwsza wartość określa średnicę zwężki): 5 mm:
2,274 MMcf/d i 17,826 kPa; 6 mm (pierwszy przepływ): 3,356 MMcf/d i 18,331 kPa; 7 mm: 4,020 MMcf/d i 16,148 kPa; 8 mm: 4,877 MMcf/d i 15,009 kPa; 9 mm: 5,896 MMcf/d i 14,435 kPa; 6 mm (drugi przepływ): 3,241 MMcf/d i 17,700 kPa; W czasie wykonywania testu odnotowano przepływ kondensatu, a analiza danych z odwiertu wskazuje łącznie na 33 baryłek kondensatu na MMcf gazu. Zgodnie z planami odwiert, który został obecnie zamknięty w celu obserwacji ciśnienia, zostanie podłączony do produkcji w trzecim kwartale 2013 r. po wykonaniu 1,7 km nowego rurociągu. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na
stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 5/2013Date: 2013-02-01Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC.Title: Krutogorovskoye-7 well in Ukraine - discovery of commercial volumes of natural gas, results of testingLegal basis: other regulationsContent:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, and referring to the current report No 44/2012, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (”KOV” or “Company”) informs that it has published the news release with the SEDAR system in Canada announcing the discovery of commercial volumes of natural gas in the Krutogorovskoye-7 (“K-7”) exploration well in Ukraine. The K-7 well is operated by KUB-Gas, an indirect partially-owned subsidiary in which KOV has a 70% effective ownership interest. The K-7 well commenced drilling in September 2012. Wireline logging of the well indicated up to five potential gas zones. A 10 metre section of the Bashkirian
B12 zone, from a depth of 2,395 to 2,398 metres and from 2,400 to 2,407 metres, was selected for testing. Production testing of the B12 zone yielded an initial rate of 4.937 million cubic feet per day (“MMcf/d”) and a final rate of 4,971 MMcf/d through an 8 millimetre (“mm”) choke during a 50 minute initial flow period. Average production rate during this initial period was 4,934 MMcf/d. Flowing tubing pressure, which averaged 15,185 kilopascals (“kPa”), was fairly constant ranging between 15,196 kPa at the start of test to 15,300 kPa at the end of the initial flow period. The well was flow tested again approximately three days after the initial flow period for a total of 14 hours using various choke sizes and achieving a maximum rate of 5.914 MMcf/d through a 9 mm choke at a flowing pressure of 14,930 kPa. Average production through the 9 mm choke was 5.896 MMcf/d at an average flowing pressure of 14,435 kPa. Average flow rates and pressures during the three day test period are shown below:5 mm: 2.274
MMcf/d and 17,826 kPa6 mm (first flow): 3.356 MMcf/d and 18,331 kPa7 mm: 4.020 MMcf/d and 16,148 kPa8 mm: 4.877 MMcf/d and 15,009 kPa9 mm: 5.896 MMcf/d and 14,435 kPa6 mm (second flow): 3.241 MMcf/d and 17,700 kPa During the test the well was slugging condensate and analysis of well data indicates a calculated rate of 33 barrels of condensate per MMcf of gas. The well, which has now been shut-in to observe pressures, is expected to be on production in the third quarter of 2013 after the construction of 1.7 kilometre of new pipeline. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by KOV in Canada by way of the SEDAR system and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com | |

d4gh17e

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861, (22) 52 23 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | sp. zagraniczna 107 00 17 408 O/Polska | | sp. zagraniczna 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo - Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e