Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Kulczyk Oil Ventures ...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Kulczyk Oil Ventures INC. w dniu 16 maja 2012 r. (24/2012)
Share
d1uem3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Kulczyk Oil Ventures INC. w dniu 16 maja 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 16 maja 2012 r. 1.Uchwała w sprawie ustalenia liczby dyrektorów: "UCHWALA SIĘ, że do pełnienia funkcji do czasu następnego zwyczajnego zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wybrani dyrektorzy w liczbie ośmiu." Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. 2.Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów: "UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski, Helmut J. Langanger i Stephen C. Akerfeldt na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców." Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. 3.Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta: "UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie
biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki." Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | KOV - Załącznik do raportu bieżącego 24 2012 - wyniki głosowania.pdf | | | | | | | | | | |
| | KOV - RB 2012 24 - schedule - results of voting.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No: 24/2012Date: 2012-05-17Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title:Resolutions adopted by the General Meeting of Kulczyk Oil Ventures INC. on May 16, 2012 Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offer Act – current and periodical information Content:The Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (the “Company”, the “Corporation”) announces to the public resolutions adopted by the Company’s General Meeting which was held on May 16, 2012 (“the General Meeting”). 1.Fixing the number of directors: “BE IT RESOLVED the number of directors of the Corporation to be elected to hold office until the next annual meeting of Shareholders be and is hereby fixed at eight.”The results of voting are in the schedule to this current report. 2.Election of Directors: “BE IT RESOLVED THAT Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski, Helmut J. Langanger and Stephen C. Akerfeldt be elected directors of the Corporation, to hold such
office until the next annual meeting of Shareholders or until their successors are duly elected or appointed.”The results of voting are in the schedule to this current report. 3.Appointment of Auditor: “BE IT RESOLVED THAT KPMG LLP, Chartered Accountants, be appointed auditor of the Corporation, to hold such office until the close of the next annual meeting of the Corporation, at such remuneration as may be determined by the board of directors of the Corporation.”The results of voting are in the schedule to this current report. The General Meeting resolved not to forgo the examination of any item on the proposed agenda and no objections were registered and entered in the minutes in this regard. Detailed legal basis:§ 38 section 1 item 7, 8 and 9 of the Regulation of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. |
|

d1uem3r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska spółka zagraniczna 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r