Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

LEASING-EXPERTS - Zawarcie umowy leasingu nieruchomości ze spółką PROGRESS II Sp. z o.o / Conclud ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Zawarcie umowy leasingu nieruchomości ze spółką PROGRESS II Sp. z o.o / Concluding a lease contract of the real estate with PROGRESS II Sp. z o.o. (121/2014)
Share
d2d3o5o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 121 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy leasingu nieruchomości ze spółką PROGRESS II Sp. z o.o / Concluding a lease contract of the real estate with PROGRESS II Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. ("Emitent") z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 07.10.2014 roku podpisał umowę leasingu finansowego na nieruchomość gruntową o łącznej kwocie wierzytelności leasingowej 8.740.976,67 PLN (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 67/100). Na podstawie zawartej umowy leasingu Emitent dokona zakupu wskazanej w umowie nieruchomości i odda ją do użytkowania leasingobiorcy, w zamian za miesięczne opłaty leasingowe. Zarząd Leasing-Experts S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość transakcji przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Management Board of Leasing-Experts S.A. ("The Issuer") with the seat in Wrocław hereby announces that on October 07, 2014 signed a financial lease contract for land property with a total amount of lease debt of PLN 8.740.976,67 (in words: eight millions seven hundred forty thousand nine hundred seventy-six) Under the concluded lease contract, the Issuer will purchase the real estate indicated in the contract and grant the right of usage to lessee in return for monthly lease payments. The Management Board of Leasing-Experts S.A. decided to publish the report about this contract due to expected impact of concluded contract on the economic, property and financial situation of the Issuer in the future. Moreover, the specified value of the transaction exceeds 20% of the Issuer's equity reported in the last published financial statement. Legal basis: §
3, item 2, section 2 of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o