Trwa ładowanie...
d326ajm

LENTEX - Raport roczny R 2014

LENTEX - Raport roczny R 2014

Share
d326ajm

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013* | 2014 | 2013* | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 169 566 | 167 364 | 40 476 | 39 950 | |
| | EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) | 30 570 | 25 170 | 7 297 | 6 008 | |
| | Zysk/strata ze sprzedaży | 55 468 | 48 288 | 13 240 | 11 527 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | 25 469 | 19 824 | 6 080 | 4 732 | |
| | Zysk (strata) brutto | 41 506 | 28 425 | 9 908 | 6 785 | |
| | Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej | 36 233 | 26 007 | 8 649 | 6 208 | |
| | Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy | 36 233 | 26 007 | 8 649 | 6 208 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej | 21 804 | 31 836 | 5 205 | 7 599 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 227 | 6 010 | -5 306 | 1 435 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 231 | -25 540 | -5 545 | -6 096 | |
| | Przepływy pieniężne netto - razem | -23 654 | 12 306 | -5 646 | 2 937 | |
| | Liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach | 60 558 618 | 60 225 579 | 60 558 618 | 60 225 579 | |
| | Zysk na jedną akcję* | 0,60 | 0,43 | 0,14 | 0,10 | |
| | Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. | 60 698 618 | 60 225 579 | 60 698 618 | 60 225 579 | |
| | Rozwodniony zysk na jedna akcję
* | 0,60 | 0,43 | 0,14 | 0,10 | |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2013* | 31.12.2014 | 31.12.2013* | |
| | Aktywa razem | 319 263 | 320 664 | 74 904 | 75 233 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109 266 | 67 553 | 25 635 | 15 849 | |
| | Długotermiowe zobowiązania i rezerwy | 35 271 | 36 774 | 8 275 | 8 628 | |
| | Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy | 73 995 | 30 779 | 17 360 | 7 221 | |
| | Kapitał własny | 209 997 | 253 111 | 49 268 | 59 384 | |
| | Kapitał podstawowy | 24 574 | 25 870 | 5 765 | 6 069 | |
| | Liczba akcji | 60 558 618 | 60 225 579 | 60 558 618 | 60 225 579 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję* | 3,47 | 4,20 | 0,81 | 0,99 | |
| | | | | | | |
| | * Prezetnowany okres porównywalny zawiera dane liczbowe przekształcone zgodnie z wprowadzonymi korektami błędów, zmianą polityki rachunkowości i zmianą prezentacyjną. Informacja na temat wpływu korekt na dane porównawcze została opisana w punkcie 9 sprawozdania finansowego Spółki. *
Zaprezentowane wartości uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną 1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31.12.2014r. 1 EUR = 4,2623 a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł ( stan na 31.12.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2014r. = 209.997 / 60.558,618 = 3,47 zł b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapital własny w tys. EUR (stan na 31.12.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2014r.= 49.268 / 60.558,618 = 0,81 EUR 2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2014r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 12
miesięcy 2014r. Sposób: styczeń: 31.01.2014 - 4,2368 luty: 28.02.2014 - 4,1602 marzec: 29.03.2014 - 4,1713 kwiecień: 30.04.2014 - 4,1994 maj: 30.05.2014 - 4,1420 czerwiec: 30.06.2014 - 4,1609 lipiec: 31.07.2014 - 4,1640 sierpień: 29.08.2014 - 4,2129 wrzesień: 30.09.2014 - 4,1755 październik: 31.10.2014 - 4,2043 listopad: 28.11.2014 - 4,1814 grudzień: 31.12.2014 - 4,2623 50,2710 50,2710/12 = 4,1893 kurs średni za 12 miesięcy 2014r. 3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy = 0,60 zł/akcję : 4,1893 = 0,14 EUR/akcję | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Lentex 2014.pdf List Prezesa Zarządu Lentex S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex S.A. za rok 2014
Jednostkowe sprawozdanie z działalności Lentex 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie z działalności Lentex S.A. w 2014 roku
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Lentex 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia oraz raport biegłego rewidenta Lentex 2014.pdf Opinia oraz raport biegłego rewidenta Lentex 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Sp.z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2015-03-20 Radosław Muzioł Członek Zarządu
2015-03-20 Barbara Trenda Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Olga Słabkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm