Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium (129/2013)

LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium (129/2013)
Share
d1hor3a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 129 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów, o wpisie do Rejestru Zastawów ustanowionych na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") następujących zastawów rejestrowych: Zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych. 1. Podmiot na którego aktywach ustanowiono zastaw: Zakłady "Lentex" S.A. 2. Zastaw został wpisany w Rejestrze Zastawów w dniu 12.07.2013r. pod pozycją 2362169. Zastaw został wpisany na podstawie Wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów złożonego przez Bank, zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Środków Trwałych zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 28.06.2013r., jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z będącego w posiadaniu Banku weksla własnego wystawionego przez Spółkę jako zabezpieczenie zawartej z Bankiem Umowy o linię
wieloproduktową obejmującą globalny limit w kwocie 15 mln zł. 3. Zastaw został ustanowiony na zbiorze środków trwałych: agregat do produkcji włóknin płaskich elastycznych oraz nieelastycznych, linia do produkcji włóknin metodą igłowania wodnego oraz linia produkcyjna V do produkcji półproduktu (dalej "Przedmiot zastawu"). 4. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia), wartość ewidencyjna Przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 31.05.2013r. wynosi 8.159.642,10 zł. 5. Charakter powiązań pomiędzy Spółką (zastawca) a Bankiem (zastawnik): brak powiązań. 6. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych i towarów. 1. Podmiot na którego aktywach
ustanowiono zastaw: Zakłady "Lentex" S.A. 2. Zastaw został wpisany w Rejestrze Zastawów w dniu 17.07.2013r. pod pozycją 2362563. Zastaw został wpisany na podstawie Wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów złożonego przez Bank, zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Środków Trwałych zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 28.06.2013r., jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z będącego w posiadaniu Banku weksla własnego wystawionego przez Spółkę jako zabezpieczenie zawartej z Bankiem Umowy o linię wieloproduktową obejmującą globalny limit w kwocie 15 mln zł. 3. Zastaw został ustanowiony na zapasach wyrobów gotowych i towarów, włókniny oraz wykładziny (dalej "Przedmiot zastawu"). 4. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia), wartość ewidencyjna Przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 31.05.2013r. wynosi 19.952.709,00 zł. 5. Charakter powiązań pomiędzy Spółką
(zastawca) a Bankiem (zastawnik): brak powiązań. 6. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Michał Mróz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a