Trwa ładowanie...
d1wbm4f
espi

LOKATY BUDOWLANE - Raport miesięczny - październik 2014 r. (26/2014) - EBI

LOKATY BUDOWLANE - Raport miesięczny - październik 2014 r. (26/2014)
Share
d1wbm4f

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny - październik 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" Zarząd Lokaty Budowlane S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący: 1) Informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, 2) zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 3) informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 4) kalendarza inwestora, obejmującego wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Ad.1) Spółka kontynuuje prace budowlane w inwestycji przy ul. Rybnickiej 57/59 w dzielnicy Warszawa Włochy. Na działkach przy ul. Rybnickiej powstaje budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny wraz z garażem podziemnym. W budynku przewidziano również pomieszczenia usługowo-biurowe. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem - realizacja inwestycji osiągnęła stan surowy zamknięty. Ukończono montaż okien i wykonano ściany wewnętrzne. Obecnie trwają prace glazurnicze na klatce schodowej i balkonach, oraz przyłącza mediów. Łączna powierzchnia PUM w inwestycji ma wynieść 1250 m2. Dotychczas Emitent zawarł 10 umów sprzedaży, na 14 lokali dostępnych w inwestycji. Emitent przygotowuje się również do realizacji minimum 2 inwestycji w najbliższym czasie. Pierwszą jest Projekt Dolna, który polega na realizacji przebudowy i remontu budynku zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 43/45 w Warszawie, oraz skomercjalizowanie uzyskanej powierzchni
handlowo-usługowej, która według wstępnej koncepcji architektonicznej wyniesie od 1600 do 1800 m2. W dniu 10 listopada br. została złożona kompletna dokumentacja remontu istniejących budynków wraz z wnioskiem o pozwolenie do właściwego urzędu. Drugą z inwestycji jest ?Projekt Chłodna?. Spółka sfinalizowała zakup 2 działek o łącznej powierzchni 956 m2 , gdzie może powstać budynek mieszkalno-usługowy o wskaźniku intensywności zabudowy 3 i wysokości do 32 m. Emitent, wystąpił o tzw. ?zgodę na odstępstwo od ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?, by uzyskać lepsze niż pierwotnie planowano parametry inwestycji. Obecnie kontynuowane są prace projektowe dla tej inwestycji. Ad. 2) EBI: EBI Nr 24/2014 z dnia 1 października 2014 r. - Zawarcie ostatecznej umowy kupna działek EBI Nr 25/2014 z dnia 9 października 2014 r. - Raport miesięczny - wrzesień 2014 r. ESPI: ESPI Nr 3/2014 z dnia 3 października 2014 r. - Informacja osoby zobowiązanej ESPI Nr 4/2014 z dnia 3 października 2014 r. - Zmiana
udziału w ogólnej liczbie głosów Pana Marka Kwiatkowskiego ESPI Nr 5/2014 z dnia 6 października 2014 r. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie Ad. 3) W październiku 2014 roku nie miała miejsca realizacja celów emisji Ad. 4) Według stanu wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka przewiduje, że w listopadzie 2014 roku będą miały miejsca następujące wydarzenia korporacyjne, które mogą być istotne z punktu widzenia inwestorów: 13 listopada 2014 r. publikacja raportu za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wbm4f

Podziel się opinią

Share
d1wbm4f
d1wbm4f