Trwa ładowanie...
d326ajm

LOKUM DEWELOPER - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta (5/2015) - EBI

LOKUM DEWELOPER - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta (5/2015)

Share
d326ajm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuję, że w dniu 20 marca 2015 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 Sp. k. (Lokum 3) ? spółka zależna od Emitenta zawarła, jako kredytobiorca umowę kredytu inwestorskiego (Umowa) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP), na mocy którego Lokum 3 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 22.178.493,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów netto budowy kompleksu budynków mieszkalnych (A, B1, B2) z częścią usługową w parterze Lokum di Trevi (etap V) realizowanego na działkach położonych we Wrocławiu, przy ul. Klimasa. Całkowita wypłata kredytu nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 1 grudnia 2017 r. Umowa wygasa po spłaceniu przez Lokum 3 zadłużenia. Kredyt wypłacany jest w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in. 1) hipoteka
umowna do kwoty 33.267.739,50 zł ustanowiona na pierwszym miejscu na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja finansowana Kredytem, 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 3 wraz z deklaracją wekslową, 3) poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta. Lokum 3 zobowiązał się w Umowie, że w okresie obowiązywania Umowy, bez uprzedniej zgody PKO BP m.in.: 1) nie wypłaci bądź w jakiejkolwiek innej formie nie przekaże akcjonariuszom dywidendy w wysokości powyżej 50% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy, potwierdzonego rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 2) nie udzieli żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń, na rzecz innych podmiotów, 3) nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego lub nabywanych w przyszłości składnikach mienia jego przedsiębiorstwa (warunek nie dotyczy zawierania umów sprzedaży realizowanych w ramach projektów
deweloperskich), 4) nie rozpocznie żadnych nowych inwestycji, 5) nie zaciągnie oraz nie dopuści do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych (w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, leasingu operacyjnego lub finansowego, gwarancji, poręczenia, weksla, transakcji na instrumentach pochodnych, dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych), za wyjątkiem pożyczek udzielanych przez udziałowców lub spółki powiązane. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kredytowana inwestycja dotyczy budowy trzech budynków wielorodzinnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum Di Trevi V etap z 152 lokalami mieszkalnymi z usługami w parterze, z 5 kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną kondygnacją podziemną z garażami, komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi. Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 156 miejsc postojowych, z czego 96 zlokalizowano w garażu podziemnym, a pozostałe 60 miejsc znajduje się na
terenie. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d326ajm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm