Trwa ładowanie...
d3dd38o

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d3dd38o
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 769 055 4 116 302 1 138 389 992 550
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 609 195 615 627 145 417 148 444
Zysk (strata) brutto 459 901 523 871 109 780 126 319
Zysk (strata) netto 482 081 432 859 115 074 104 374
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 496 777 508 766 118 582 122 677
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -480 076 -518 233 -114 596 -124 960
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 230 -571 4 113 -138
Przepływy pieniężne netto, razem 33 931 -10 038 8 099 -2 420
Aktywa razem 2 931 865 2 491 570 687 860 591 681
Zobowiązania długoterminowe 211 139 192 331 49 536 45 673
Zobowiązania krótkoterminowe 1 082 075 802 749 253 871 190 631
Kapitał własny 1 638 651 1 496 490 384 452 355 376
Kapitał podstawowy 3 662 3 662 859 870
Średnioważona liczba akcji zwykłych 1 810 594 1 809 725 1 810 594 1 809 725
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 266,3 239,2 69,2 59,6
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 905,0 826,9 230,0 202,5
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 93,60 85,10 22,34 20,52
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 000 163 3 493 356 954 852 842 341
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 476 698 514 507 113 789 124 061
Zysk (strata) brutto 311 021 476 410 74 242 114 875
Zysk (strata) netto 283 408 394 575 67 650 95 143
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 159 359 180 840 38 040 43 605
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -195 623 -210 806 -46 696 -50 831
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 454 1 469 4 644 354
Przepływy pieniężne netto, razem -16 810 -28 497 -4 013 -6 871
Aktywa razem 2 787 719 2 391 972 654 041 568 029
Zobowiązania długoterminowe 208 046 188 124 48 811 44 674
Zobowiązania krótkoterminowe 1 012 508 759 793 237 550 180 431
Kapitał własny 1 567 165 1 444 055 367 681 342 924
Kapitał podstawowy 3 662 3 662 859 870
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 810 594 1 809 725 1 810 594 1 809 725
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 156,5 218,0 37,4 52,6
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 865,6 797,9 203,1 189,5
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 93,60 85,10 22,34 20,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kw. 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LPP SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LPP | | HANDEL | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-769 | | GDANSK | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ŁĄKOWA | | 39/44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 76 96 900 | | 058 76 96 909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lpp@lppsa.com | | www.lppsa.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 583-10-14-898 | | 190852164 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu
2015-02-19 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

Podziel się opinią

Share
d3dd38o
d3dd38o