Trwa ładowanie...
d3eiepu

LS TECH-HOMES - Istotna informacja (28/2015) - EBI

LS TECH-HOMES - Istotna informacja (28/2015)

Share
d3eiepu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Istotna informacja | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LS Tech-Homes S.A. (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 31.08.2015 r. zawarł z podmiotem prawa handlowego (spółką akcyjną, dalej ?Spółka?) z siedzibą w Polsce oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dalej ?Osoba fizyczna?) umowę w formie Aktu Notarialnego o ustanowieniu hipotek umownych oraz ze Spółką o zawarciu umowy pożyczki. Mocą Aktu Notarialnego, Emitent celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych o zapłatę wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy za roboty budowlane wynikające z umowy z dnia 30.04.2015 r. ustanawia na rzecz Spółki na pierwszym miejscu hipotekę umowną do sumy 2.901.890,00 zł na nieruchomości położonej w Koniecwałdzie o obszarze 01.24.86 ha (działka 214/21). Celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych o zapłatę wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy za roboty budowlane wynikające z umów z dnia 01.12.2014 r. oraz 09.03.2015 r. ustanawia na rzecz Osoby fizycznej, na drugim miejscu hipotekę umowną do sumy 15.607.024,30 zł na nieruchomości położonej w
Koniecwałdzie o obszarze 01.24.86 ha (działka 214/21). Dodatkowo, na podstawie Aktu Notarialnego, Spółka udziela Emitentowi pożyczkę w kwocie 5.000.000,00 zł (pięciu milionów złotych) na okres 3 (trzech) lat na zasadach: - od udzielonej pożyczki Emitent zapłaci Spółce odsetki umowne wynoszące 10% (dziesięć procent) w skali roku przy czym odsetki będą płatne miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym Emitent otrzyma pożyczkę, - w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki w ustalonym terminie Emitent oprócz odsetek umownych zapłaci Spółce odsetki za opóźnienie w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych, - ze środków z tej pożyczki w pierwszej kolejności zostaną spłacone pożyczki udzielone przez Spółkę Emitentowi na podstawie pisemnych umów pożyczek: a) z dnia 04.12.2015 r. na kwotę 1.000.000,00, b) z dnia 16.12.2015 r. na kwotę 1.000.000,00, c) z dnia 24.06.2015 r. na kwotę 200.000,00. Termin zwrotu pożyczki został ustalono nie później niż na dzień 31.08.2018 r. Celem zabezpieczenia
wierzytelności pieniężnych o zwrot pożyczki, ustanowiono na rzecz Spółki hipotekę umowną na trzecim miejscu do sumy 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) na nieruchomości położonej w Koniecwałdzie o obszarze 01.24.86 ha (działka 214/21). Zgodnie z zapisami Aktu Notarialnego, Emitent został poddany egzekucji bezpośrednio z tego Aktu Notarialnego do sum odpowiednio wskazanych powyżej. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 1) oraz §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Surowiec Prezes Zarządu
Ewa Matla Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu