Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

LW BOGDANKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

LW BOGDANKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d40emz8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego GK LW BOGDANKA za 1-3Q 2014
Przychody ze sprzedaży 1 490 344 1 418 299 356 513 335 841
Zysk operacyjny 226 608 307 559 54 208 72 827
Zysk przed opodatkowaniem 215 843 300 969 51 633 71 267
Zysk netto roku obrotowego, z tego: 170 794 224 733 40 857 53 215
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 171 435 224 439 41 010 53 145
- przypadający na udziały mniejszości -641 294 -153 70
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -9 555 -8 371 -2 286 -1 982
Całkowite dochody netto za rok obrotowy 161 239 216 362 38 571 51 233
Ilość akcji 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 5,04 6,60 1,21 1,56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 566 946 562 998 135 622 133 313
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -428 294 -448 209 -102 454 -106 132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 340 -34 830 18 262 -8 247
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 214 992 79 959 51 430 18 934
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 3 360 016 3 274 004 804 697 789 449
Aktywa obrotowe 853 903 570 126 204 503 137 473
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
RAZEM AKTYWA 4 213 919 3 844 130 1 009 200 926 922
Zobowiązania długoterminowe 1 126 460 579 631 269 778 139 764
Zobowiązania krótkoterminowe 662 374 808 968 158 633 195 064
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 2 415 733 2 445 227 578 549 589 609
Udziały nie dające kontroli 9 352 10 304 2 240 2 485
Kapitał własny razem 2 425 085 2 455 531 580 789 592 094
Dane dotyczące Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A. za 1-3Q 2014
Przychody ze sprzedaży 1 487 424 1 413 853 355 815 334 789
Zysk operacyjny 223 794 305 067 53 535 72 237
Zysk przed opodatkowaniem 216 077 297 432 51 689 70 429
Zysk netto roku obrotowego 172 301 221 890 41 217 52 542
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -9 555 -8 371 -2 286 -1 982
Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 162 746 213 519 38 931 50 560
Ilość akcji (tys. szt.) 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku 5,07 6,52 1,21 1,54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 558 734 560 123 133 658 132 633
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -400 120 -445 507 -95 715 -105 492
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 73 645 -35 793 17 617 -8 475
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 232 259 78 823 55 560 18 666
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 3 358 090 3 274 070 804 237 789 465
Aktywa obrotowe 831 370 541 397 199 107 130 545
RAZEM AKTYWA 4 189 460 3 815 467 1 003 344 920 010
Zobowiązania długoterminowe 1 121 147 577 642 268 506 139 285
Zobowiązania krótkoterminowe 660 771 801 655 158 250 193 300
Kapitał własny 2 407 542 2 436 170 576 588 587 425
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe GK LW BOGDANKA - 3Q2014.pdf Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka - Q3 2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA - 3Q2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka - Q3 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d40emz8

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2014-11-06 Roger de Bazelaire Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
2014-11-06 Waldemar Bernaciak Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki
2014-11-06 Krzysztof Szlaga Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8