Trwa ładowanie...
d9jllbo
espi

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (15/2011)

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (15/2011)

Share
d9jllbo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Emitent) informuje, że w dniu 24.01.2011 roku wpłynęły do Spółki podpisane dokumenty poświadczające zawarcie w dniu 19.01.2011roku pomiędzy Emitentem, a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") aneksu ("Aneks") do umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa") z dnia 19.01.2010 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2010.Przedmiotowy aneks zwiększa dostępny limit kredytu w rachunku bieżącym do wartości 6,8 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31.12.2011 roku. Kwota kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, która równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę banku.Zabezpieczeniem kredytu są cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi wobec SP ZOZ, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem oraz poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
ramach programów rządowych równe 50% wielkości kredytu. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu.W okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z w/w podmiotem umowy o łącznej wartości nominalnej 11,8 mln PLN.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-95-167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Sebastian Kochaniec Wiceprezes Zarządu
2011-01-24 Paweł Malik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

Podziel się opinią

Share
d9jllbo
d9jllbo