Trwa ładowanie...
dymh955

MAKARONY POLSKIE S.A. - Raport roczny R 2014

MAKARONY POLSKIE S.A. - Raport roczny R 2014

Share
dymh955
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 117 182 127 987 27 943 30 393
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 6 937 3 684 1 654 875
Zysk (strata) brutto 5 517 1 871 1 316 444
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 975 1 899 948 451
EBIT 6 937 3 684 1 654 875
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 9 998 6 792 2 384 1 613
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 707 - 4 236 1 838 -1 006
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 721 - 6 130 - 649 -1 456
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 4 301 10 383 - 1026 2 466
Przepływy pieniężne netto, razem 685 17 163 4
Aktywa razem 119 589 115 959 28 057 27 961
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 692 55 951 13 066 13 491
Zobowiązania długoterminowe 23 367 25 479 5 482 6 143
Zobowiązania krótkoterminowe 32 325 30 472 7 584 7 348
Kapitał własny 63 897 60 008 14 991 14 470
Kapitał podstawowy 27 750 27 750 6 511 6 691
Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0.43 0.21 0.10 0.05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 6.91 6.49 1.62 1.56
* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie ** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
opinia biegłego rewid. MP SAkolor.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
raport biegłego rewid. MP SA_kolor.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
ESPI - Sprawozdanie finansowe Spółki w roku 2014.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
ESPI - Sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA w roku obrotowym 2014
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ReVision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Grażyna Kozielec Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955