Trwa ładowanie...
d1m2yrb

MAKARONY POLSKIE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

MAKARONY POLSKIE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1m2yrb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 123 801 131 666 29 521 31 267
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 7 629 5 092 1 819 1 209
Zysk (strata) brutto 5 778 2 735 1 356 649
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 143 2 900 988 689
EBIT 7 629 5 092 1 819 1209
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 11 785 9 238 2 810 2 194
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 780 -2 264 1 855 -538
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 3 167 - 78 - 755 -19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 365 2 757 - 1 041 655
Przepływy pieniężne netto, razem 248 415 59 99
Aktywa razem 126 579 123 897 29 697 29 875
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 119 60 496 13 870 14 587
Zobowiązania długoterminowe 23 376 25 577 5 484 6 167
Zobowiązania krótkoterminowe 35 743 34 919 8 386 8 420
Kapitał własny 67 460 63 401 15 827 15 288
Kapitał podstawowy 27 750 27 750 27 750 6 691
Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0.45 0.31 0.11 0.07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 7 29 6.85 1.71 1.65
* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie ** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
opinia biegłego rewid. GMP_kolor.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
raport biegłego rewid. GMP_kolor.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
ESPI - Sprawozdanie finansowe Grupy 2014.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
ESPI - Sprawozdanie z działalności Grupy 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2014
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skosolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ReVision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Grażyna Kozielec Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb