Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

MAKRUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną (33/2012)

MAKRUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną (33/2012)
Share
d1y0k8r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że otrzymała informację od spółki zależnej niższego szczebla HOTEL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Zamawiająca), iż w dniu 17 maja 2012r. została zawarta przez nią umowa o roboty budowlane (dalej umowa) z Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMBUD S.A. z siedzibą w Katowicach (Wykonawca). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz projektu zamiennego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie hotelu w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej. Strony ustaliły w umowie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 12 397 401,26 złotych netto. Ostateczna wysokość tego wynagrodzenia może ulec obniżeniu w wyniku optymalizacji kosztów inwestycji zgodnie z zasadą "open book" opisaną w umowie. Wynagrodzenie za roboty budowlane płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo ? finansowym.
Terminy płatności za wykonanie projektu zamiennego i wykonawczego określone zostały w harmonogramie dyrektywnym. Zamawiająca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokona zapłaty za wszystkie faktury częściowe (miesięczne) do wysokości 90% ich wartości netto lub otrzyma od Wykonawcy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Zgodnie z umową, Wykonawca został zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do czerwca 2013r. Wykonawca zobowiązany został do zabezpieczenia roszczeń Zamawiającej wobec Wykonawcy, a dotyczących prawidłowego wykonania umowy i odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. W tym celu Wykonawca ma przedstawić najpóźniej w terminie 30 dni po dacie wejścia w życie umowy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, stanowiącą zabezpieczenie prawidłowego wykonania niniejszej umowy, wystawioną na rzecz Zamawiającej, ważną na okres do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych i opiewającą na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto. Strony w umowie ustaliły, że w
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź przez Wykonawcę bez istotnej przyczyny, Zamawiającej należna będzie kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu opóźnienia Zamawiającej w zapłacie wynagrodzenia miesięcznego powyżej 60 dni roboczych, Wykonawcy służyć będzie prawo dochodzenia r kary umownej do w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto. Ponadto strony ustaliły, że suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego netto. Każdej ze stron służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie obowiązujących w tego typu umowach. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres czterech kolejnych kwartałów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-676 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Leśna 11-19
(ulica) (numer)
052 3236401 052 3236400
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2012-05-17 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r